поверителност

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ ОТНОСНО НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

ЗАЩИТА НА личните данни ОЩЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО

Неприкосновеността на личните данни на потребителите е основен приоритет за Нилсън. Използваме главно демографски и агрегирани данни, които не позволяват прякото идентифициране на хората, и поддържаме подходящи ограничения върху достъпа до данните за определени лица, когато съхраняваме такива. Нашите вътрешни политики и процедури отговарят на приложимите правила и промишлени стандарти в целия свят. Те включват и принципа за защита на личните данни още при проектирането – ангажимент за включване на подходящи защитни мерки за личните данни при проектирането и създаването на нашите продукти и услуги.

Описаните практики в настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни се прилагат от групата компании на Нилсън, функциониращи заедно по целия свят. Научете повече за семейството компании на Нилсън и се свържете с отдела на Нилсън относно неприкосновеността на личните данни за повече информация.

Прилагаме благоприятни за потребителите средства за контрол на неприкосновеността на личните данни, които могат лесно да бъдат намерени и използвани. Освен това, ако сте граждани на ЕС и, ако е приложимо – на други държави, е възможно да имате следните права по отношение на използването от нас на Вашите данни:

 • Право да внесете жалба до надзорен орган, ако считате, че данните Ви се обработват по начин, който не отговаря на приложимите закони и регламенти.
 • Право на достъп до данните Ви, които може да сме събрали. Моля, имайте предвид, че в изключителни случаи може да събираме административна такса в разумен размер, в случай че сте поискали допълнителни копия.
 • Право на корекция на неточности в данните Ви, които ние сме събрали.
 • Право на възражение срещу обработването на определени видове данни.
 • Право на изтриване или деидентифициране на личните Ви данни, които ние събираме, или на ограничаване на обработването на такива данни.
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване в бъдеще на тази данни.

Ние вярваме в отговорното стопанисване на данните и постоянно се стараем да подобряваме практиките си и да поддържаме висок стандарт за нашите предприятия.

Разгледайте страничната лента вдясно с информация относно неприкосновеността на личните данни, за да научите повече относно специфичните практики, следвани в различните области на дейност на Нилсън.

Принципите на Нилсън на неприкосновеност на личните данни включват:

Когато разработваме нашите продукти и услуги, ние оценяваме потенциалното им въздействие върху личните данни и влагаме подходящи защити на неприкосновеността в дейностите ни за обработване на данните, като отчитаме другите, описани по-долу принципи на неприкосновеност на личните данни.

ДОВЕРИЕ И ОТЧЕТНОСТ

Ние сме отдадени на отговорното стопанисване на данните под нашия контрол и на спазването на всички приложими закони относно защитата на данните, с които се регулира събирането, използването и разкриването на данни относно определени хора. Вътрешният екип на Нилсън по въпросите на неприкосновеността съблюдава спазването на приложимите закони, саморегулаторните програми, в които участваме, и нашите вътрешни политики относно неприкосновеността. Използваме инструменти и методи, имащи за цел предотвратяване на възможността за идентифициране на лицата в нашите доклади и заключения, и предприемаме мерки, за да предотвратяваме повторното използване на събираните от нас данни по начини, за които лицата не са уведомени, и/или които биха имали отрицателно отражение върху тях.

Нилсън участва в следните саморегулаторни програми за нашата интегрирана маркетингова платформа в облак:

 • Алианса за дигитална реклама (АДР): Ние спазваме саморегулаторните принципи на АДР за онлайн поведенческо рекламиране, включително прилаганите от АДР саморегулаторни принципи към мобилната среда.
 • Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама (ЕАИДР): Ние спазваме европейските принципи.
 • Инициативата за рекламиране в мрежата (ИРМ): Ние спазваме Кодекса на поведение на ИРМ.

Научете повече за практиките относно неприкосновеността на личните данни на маркетинговия облак на Нилсън.

Ако имате въпроси относно начина на събиране или използване от Нилсън на Вашите лични данни, или желаете да упражните някое от законните си права във връзка с Вашите лични данни (включително права на достъп, заличаване или преносимост), моля, свържете се с нас. Можете също да се свържете с органа за защита на данните във Вашата държава, ако е приложимо.

ДАННИТЕ, КОИТО НИЛСЪН СЪБИРА

Нилсън събира лични данни от:

 • Членовете на нашите панели – лица и домакинства, които са сключили договор за участие в една или повече от дискусиите на Нилсън. Обработваме и лични данни, даващи точна представа за „цялата аудитория“, за да набираме участници в панелите.
 • Хората, с които се свързваме относно проучванията на Нилсън, провеждани онлайн, лично, по телефон, имейл или по пощата.
 • Браузърите или мобилните устройства, които нашите дигитални и мобилни продукти измерват или които нашият маркетингов облак сегментира на групи за онлайн или мобилни реклами.
 • Посетители на нашите уебсайтове и хората, които се свързват с нас чрез нашите уебсайтове, по имейл или чрез други средства.
 • Публични източници – относно публичните дейности на определени публични фигури, като например професионални атлети.
 • Публично достъпни публикации в социалните медии за продукти, които измерват онлайн реакциите на видеосъдържание, продукти и марки.
 • Нашите служители, изпълнители и бизнес контакти в други компании в хода на пров��ждането на нашата дейност.

ВАЖНИ УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗБОР

Ние предоставяме ясни уведомления за данните, които събираме, и начина, по който ги използваме. Даваме избор във връзка със събирането на данните по всяко време и в контекст, който отразява чувствителността на събираните данни. Участниците в панели и в проучвания се съгласяват със събирането и обработването на техните данни и могат да оттеглят участието си по всяко време. Лицата имат възможност също да се откажат от участие в нашето събиране на онлайн и мобилни данни по всяко време.

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Постоянно работим, за да поддържаме събираните от нас лични данни, така че те да бъдат пълни, точни, свързани и актуални.

ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Съгласно много закони относно неприкосновеността на личните данни компаниите са длъжни да имат законна основа за използването от тях на лични данни. Макар че в Нилсън има създадени различни законни основания за различните видове обработване, в почти всички случаи нашето основание за обработване на лични данни ще бъде едно от следните:

 • Изпълнение на договор – Нилсън ръководи своите изследователски панели и провежда проучвания въз основа на договор – членство в панел или споразумение за пазарни проучвания между Нилсън и нашите субекти на проучванията. За много панели тези споразумения обхващат всички членове на домакинството, понеже практиките на пазарните проучвания налагат анализиране на данни на равнището на домакинството.
 • Съгласие – Когато Нилсън обработва лични данни въз основа на съгласие, може да поискаме съгласие пряко от съответните лица или, ако Нилсън изпълнява ролята на обработващо лице (доставчик на услуги на друга компания), е възможно да поискаме съгласие, получено от администратора на данните (трета страна, която [обикновено] има пряка връзка с лицето и получава съгласие).
 • Законни интереси – В някои случаи може да обработваме лични данни въз основа на нашия законен интерес за извършване на пазарни проучвания или други услуги заради ползите от тях за подобряването на ефективността на нашите клиенти и пазарите, на които функционират. Ако влагаме това в основата на нашето обработване, се уверяваме, че дейността ни е подходящо балансирана от силни защитни мерки за личните данни, предназначени да свеждат до минимум рисковете за субектите на данни.

   

МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЪБИРАНЕТО

По силата на понятието за минимизиране на данните ние ограничаваме събирането на лични данни, доколкото е възможно, докато все пак се уверяваме, че имаме възможност да извличаме смислени и точни данни от измервания и заключения.

 • Когато използваме директни идентификатори, ограничаваме достъпа до тази информация както на вътрешно, така и на външно ниво, и разчитаме на нашите мерки за защита на данните, чиято цел е защитата на неприкосновеността на личните данни на отделните хора.
 • Преди да получаваме данни на трети страни, ние извършваме преглед на практиките за събиране на данни и известията относно неприкосновеността на тази трета страна, предоставяни на лицата, за да се уверим, че използваме данните в съответствие с поетите от тези компании ангажименти спрямо лицата.
 • След като премахнем идентифициращите елементи от събираните от нас данни, предприемаме стъпки за предотвратяване на повторното свързване на данните с подлежащи на идентификация данни.

ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ

Ние ограничаваме достъпа до и използването на лични данни до съдружниците и доставчиците на услуги на Нилсън, които имат законна стопанска цел. Въвели сме политики за задържане на записи, за да ограничим сроковете, в които съхраняваме лични данни.

ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ И ПРЕНОСИМОСТ

Предоставяме на лицата разумни възможности за достъп до личните им данни, съхранявани от Нилсън, както и за да ги коригират, ако са неправилни. Ако е възможно съгласно приложимото право, предоставяме на лицата също и възможности да изискват заличаването или деидентифицирането завинаги на съхраняваните от Нилсън техни данни или да поискат да получат или да бъде прехвърлено на друга страна копие от техните данни.

ДАННИ НА ДЕЦА

Ние спазваме приложимите закони относно събирането на данни относно деца. Когато събираме лични данни от децата, го правим със съгласието на родителите, което може да бъде оттеглено по всяко време.

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Ние зачитаме всички приложими местни закони относно трансграничното прехвърляне на лични данни и достъпа до тях.

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не продаваме данни, които пряко идентифицират лицата, и забраняваме с договор на нашите клиенти да идентифицират повторно деидентифицираните данни, които им предоставяме (напр. статистически данни относно аудиторията). Освен това забраняваме получателите на нашите данни да ги използват, за да вземат решения относно кредит, застраховка, жилищно настаняване, наемане на работа или други правни последици върху отделните лица. Изискваме по силата на договор от доставчиците на услуги, които имат достъп до нашите данни, да ги предпазват и да ги използват единствено за услугите, за които са наети да предоставят. Ще предоставяме данни на правителствени и правоприлагащи субекти, доколкото се изисква съгласно приложимото право, за да защитаваме законните интереси на Нилсън и, ако е необходимо, за да защитаваме здравето или безопасността на трети лица.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Прилагаме многослойни организационни, технически и административни мерки, предназначени за защита на личните данни под нашия контрол. Те включват, наред с другото: ограничаване на достъпа до данните; използване на технологични мерки като защитни стени, криптиране, защита от зловреден софтуер и откриване на непозволено влизане; поддържане на политики, които са приведени в съответствие с множество правни изисквания; и възлагане на отговорност на нашите съдружници за поддържането на безопасни практики на обработване на данни и спазване на нашите вътрешни политики. Имаме глобална организация от квалифицирани специалисти в сферата на сигурността на данните и редовно тестваме системите и актуализираме мерките си за контрол, за да не изоставаме от променящите се технологии и заплахи за сигурността.

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ С ЛОКАЛЕН АКЦЕНТ

Ангажирани сме с това да зачитаме различните култури и местните закони на държавите, в които извършваме дейност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате коментари или въпроси във връзка с настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни или желаете да се свържете с нашето длъжностно лице по защитата на данните в ЕС, моля, свържете се с нас (privacy.department@nielsen.com). Можете също да ни пишете на следните адреси:

От държави в ЕС:

На вниманието на: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

От други държави:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
Съединени американски щати

 

Въпроси относно неприкосновеността на личните данни можете да отправяте по имейл
до: privacy.department@nielsen.com.