поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ, СВЪРЗАНИ С КАРИЕРАТА

Дата на влизане в сила: Май 2018 г.

КОМПАНИЯ НИЛСЪН

Известие – Управление на данни на кандидати – Фактори за успех

Моля, прочетете внимателно това известие. Като подавате информация за кандидатстване в този уебсайт, Вие се съгласявате с това Нилсън да събира и използва данните Ви според описаното по-долу.

 1. Относно компания Нилсън. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) е глобална компания за измервания и анализ на данни, която предоставя най-изчерпателна и надеждна информация за потребители и пазари по цял свят. В нашия подход съчетаваме частните данни на Нилсън с други източници на данни, за да помогнем на клиенти по целия свят да разбират какво се случва в сегашния момент, какво предстои да се случи и какви са най-подходящите стъпки въз основа на тези знания. От повече от 90 години Нилсън предоставя данни и анализи въз основа на научна прецизност и иновации, като не спира да разработва нови начини, с които да дава отговори на най-важните въпроси, задавани от секторите на медиите, рекламата, търговията на дребно и бързооборотните потребителски стоки. В качеството си на дружество с индекс S&P 500 Нилсън упражнява дейността си в повече от 100 държави и обхваща повече от 90 % от световното население. За повече информация посетете www.nielsen.com. Можете да се свържете с отдела за човешки ресурси по имейл на staffing@nielsen.com
 2. Предназначение и функция на Success Factors (Фактори за успех). Факторите за успех са софтуерна програма на Нилсън за набиране на човешки ресурси, която функционира от името на Нилсън. Кандидатите могат да създават профили и да подават автобиографията и кандидатурата си през софтуера Фактори за успех.
 3. Събиране на данни. Подаването на Вашата кандидатура и свързаните с това данни е изцяло доброволно. Като част от процеса по кандидатстване Нилсън ще събира Вашите данни, включително посочените във формулярите за кандидатстване, Вашата автобиография и други документи. Тези данни първоначално може да включват, но не са ограничени до Вашето име, адрес, телефон, електронен адрес, дата на раждане, социалноосигурителен или друг идентифициращ номер, пол, професия, ниво на образование и доходи. Ако в Нилсън разгледаме Вашата кандидатура или Ви изпратим предложение за постъпване на работа, Нилсън може да събере определени допълнителни данни или директно от Вас, или от трети страни (напр. проверки на Вашето минало, ако е разрешено по закон). Данните за Вас, които получаваме от Вас или от трети страни във връзка с Вашата кандидатура, в настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни се наричат „Данни на кандидата“
 4. Може да събираме и задържаме данни на кандидати ръчно или по електронен път, както и може не винаги да знаете за електронното събиране на данни. Например в имейл сървърите може да се запазват получени и изпратени имейли. Когато в уебсайт на Нилсън се събират данни на заявители, може да използваме технология с бисквитки, за да улесним работата Ви с нашите онлайн процеси на кандидатстване. Когато посещавате нашия уебсайт, Вашият браузър автоматично ни изпраща адреса на интернет протокола и някои други данни, включително вида използван браузър. Нашите бисквитки на този уебсайт се използват единствено, за да се улесни Вашето онлайн изживяване, и не са предназначени за вземане на решения, свързани с наемане на работа. Може да изберете да промените настройките на интернет браузъра си, за да откажете нашата бисквитка, но това може да възпрепятства или затрудни работата Ви с нашите онлайн инструменти за кандидатстване за работа.

  Използването на програма Фактори за успех е изцяло доброволно и налага въвеждането на данни в средата, поддържана от тази програма. Данните Ви ще бъдат обработвани, а след това съхранявани в местен сървър, поддържан от нашия доставчик на услуги, който може да бъде хостван в САЩ или в друга държава. Предприехме подходящи стъпки, за да гарантираме, че това хостване е разрешено съгласно приложимите закони. Данните на кандидата може да бъдат разглеждани от някои служители за набор на персонал навсякъде по света; някои от тези служители са постоянни служители на Нилсън, а други са външни изпълнители.

 5. Използване на данни на кандидати.
  Нилсен може да използва данните на кандидати, за да се свързва с тях по пощата, по телефона или онлайн, да оценява тяхната кандидатура, да анализира нуждите и практиките на Нилсън, свързани с персонала, или изобщо с цел ефективното управление на процеса по набиране и администриране на служители на Нилсън. Може да комбинираме данните на кандидати с данни от проучвания и данни от други източници.
 6. Точност на данните на кандидатите. От време на време Нилсън може да иска от Вас да преглеждате и актуализирате Вашите данните на кандидата, които съхраняваме.
 7. Право на достъп до личните данни. Можете да получавате достъп до Вашите данни на кандидата и да ги коригирате, като се вписвате във Фактори за успех и ги актуализирате. Можете също да се свържете с нас на staffing@nielsen.com, за да поискате по-подробна информация относно събраните Вашите данни, категориите и целите на обработването на Вашите данни и категориите получатели, които може да имат достъп до данните Ви. Ако сте получили предварително предложение за постъпване на работа, може да се впишете, за да потвърдите Вашите данни, да дадете съгласие за проверка на миналото, ако е приложимо, и да подпишете декларация за оповестяване. Съгласно приложимите закони сме задължени да запазваме информацията, свързана с кандидатите за работа. Данните на кандидатите се запазват в съответствие с приложимото право. Нилсън може да заличава неактивни данни на кандидати от своята база данни (включително Вашата автобиография), предмет на задълженията и политиките на Нилсън за задържане на данни и приложимите закони, или да ги задържа с цел да прецени дали уменията Ви са подходящи за други възможности. Моля, запазете собствено копие от личната Ви информация, която сте ни предоставили.
 8. Оповестяване на данни. Данните на кандидата са главно (но не само) под контрола на персонала от отдел Човешки ресурси на Нилсън и може да се съхраняват в електронен формат или на хартия. Другият персонал, ангажиран с наемането на персонал или управлението на информация, също може да има достъп до всички данни на кандидатите или част от тях, както и висшето ръководство. За да постигаме описаните по-горе цели и понеже сме част от по-голяма група от компании, функциониращи на международно равнище, от време на време може да предоставяме данни на кандидати на други компании в рамките на семейството от компании на Нилсън. Освен това от време на време може да предоставяме данни на кандидатите на правни и регулаторни органи (като например органи в сферата на трудовата заетост и данъчни органи), на нашите счетоводители, одитори, адвокати и други външни професионални консултанти, както и на страни, които ни предоставят продукти или услуги (като например доставчици на ИТ системи и консултанти в сферата на човешките ресурси). Независимо от друга разпоредба в настоящата Декларация може да оповестяваме данни на кандидати на трети страни, когато това се изисква по закон или ако е необходимо, за да можем да упражняваме нашите законни права, да предприемаме действия във връзка с незаконни дейности или да защитим безопасността на дадено лице. Ако цялата ни компания или част от нея бъде продадена, слее се или бъде прехвърлена на друг субект, може да прехвърлим данните на кандидатите като част от тази сделка.
 9. Съхранение, прехвърляне и сигурност на данните на кандидата. Може да съхраняваме данните на кандидатите за колкото време е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни, но при всички случаи не по-дълго от допустимото съгласно местното право от датата на събирането им, освен ако не бъдете назначени на работа от Нилсън; в такъв случай може да бъде приложим различен период на задържане. Към записите, които не са конкретно определени като данни на кандидат, може да са приложими различни периоди на задържане (напр. записи от сървър за имейли с получени или изпратени имейли). Въвели сме мерки за сигурност, за да защитаваме поверителността на данните на кандидатите (като например защитни стени за предпазване на сървърите), но съхранението и комуникирането на лични данни не винаги може да бъде напълно сигурно.
 10. Не събираме съзнателно информация за кандидатстване от деца на възраст под 13 години.
 11. Може да променяме настоящата Декларация относно поверителността на данните, свързани с кариерата. Настоящата Декларация относно поверителността на данните, свързани с кариерата, заменя всяка друга наша декларация пред Вас относно събирането и използването от Нилсън на данни на кандидати. Запазваме си правото да актуализираме и нанасяме съществени промени в настоящата Декларация относно поверителността на данните, свързани с кариерата, както и в практиките ни, свързани с обработването на данни на кандидати, доколкото е допустимо от приложимото право. Можете да разгледате валидната в момента версия на настоящата Декларация относно поверителността на данните, свързани с кариерата, по всяко време онлайн на www.nielsen.com или да поискате копие, като се свържете с представител на отдел „Човешки ресурси“ на staffing@nielsen.com.
 12. Настоящата декларация е приложима единствено към данните на кандидата.