Soukromí

NAŠE ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

OCHRANA SOUKROMÍ OD SAMÉHO POČÁTKU

Ochrana soukromí spotřebitelů je pro nás ve společnosti Nielsen jednou z hlavních priorit. Využíváme především demografické a agregované údaje, jež nám neumožňují přímou identifikaci jednotlivých osob, a zachováváme vhodná omezení přístupu k údajům konkrétních osob, pokud je máme v držení. Naše interní zásady a postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy a standardy našeho odvětví akceptovanými na celém světě. Vycházejí rovněž ze zásady ochrany soukromí od samého začátku, která spočívá v tom, že příslušná opatření zajišťující ochranu soukromí jsou zapracována již v samotném designu a provedení našich produktů a služeb.

Postupy popsané v tomto Prohlášení o ochraně soukromí používají všechny společnosti skupiny Nielsen působící společně po celém světě. Zde naleznete podrobnější informace o společnostech skupiny Nielsen nebo můžete kontaktovat oddělení společnosti Nielsen pro ochranu soukromí, kde se dozvíte více.

Používáme takové prostředky kontroly soukromí, které jsou uživatelsky přívětivé a dají se snadno vyhledat a použít. Kromě toho můžete mít jako obyvatelé EU a případně též dalších zemí následující práva ve vztahu k našemu používání vašich údajů:

Věříme v odpovědnou správu údajů a snažíme se soustavně vylepšovat naše postupy a dodržovat vysoký standard v rámci našeho oboru.

Podívejte se na postranní lištu vpravo označenou „Ochrana soukromí“, kde se dozvíte více o konkrétních postupech používaných v různých oblastech činnosti společnosti Nielsen.

Zásady ochrany soukromí platné ve společnosti Nielsen zahrnují následující:

Již při vývoji našich produktů a služeb posuzujeme jejich potenciální dopady na osobní údaje a zapracováváme do našeho zpracování údajů vhodné prvky ochrany soukromí zohledňující také další zásady ochrany soukromí, jak jsou popsány níže.

Usilujeme o odpovědnou správu údajů, jež máme v držení, a o dodržování veškerých platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů, jež upravují shromažďování, používání a poskytování údajů fyzických osob. Interní tým společnosti Nielsen dohlíží na dodržování platných právních předpisů o ochraně údajů, samoregulačních programů, jichž se účastníme a našich interních zásad týkajících se ochrany údajů. Používáme různé nástroje a metody určené k zajištění toho, aby v našich zprávách a poznatcích nebylo možno identifikovat konkrétní osoby, a přijímáme opatření zabraňující opakovanému použití námi shromažďovaných údajů jakýmikoli způsoby, o nichž nebyly příslušné osoby informovány a/nebo jež by se jich mohly negativním způsobem dotknout.

Společnost Nielsen je účastníkem následujících samoregulačních programů pro naši integrovanou platformu Nielsen Marketing Cloud:

Více informací o postupech ochrany soukromí v rámci služby Nielsen Marketing Cloud.

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak společnost Nielsen shromažďuje nebo používá vaše osobní údaje, nebo pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich zákonných práv ve vztahu k vašim osobním údajům (včetně práva na přístup, vymazání nebo přenositelnost údajů), můžete nás kdykoli kontaktovat. V příslušných případech můžete též kontaktovat dozorový úřad pro ochranu údajů ve vaší domovské zemi.

Nielsen shromažďuje osobní údaje od následujících osob:

Poskytujeme srozumitelné informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Nabízíme možnost volby ohledně našeho shromažďování údajů v době a v kontextu, jež odrážejí citlivost shromažďovaných údajů. Panelisté a respondenti v průzkumech souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých údajů a mohou svou účast kdykoli ukončit. Jednotlivé fyzické osoby mají možnost se kdykoli odhlásit z našeho online a mobilního shromažďování údajů.

Soustavně pracujeme na tom, abychom zajistili úplnost, přesnost, relevantnost a aktuálnost námi shromažďovaných osobních údajů.

Mnoho právních předpisů týkajících se ochrany soukromí vyžaduje, aby společnosti měly platný právní důvod pro své používání osobních údajů. I když společnost Nielsen má různé právní důvody pro různé typy zpracování údajů, téměř ve všech případech platí, že právním důvodem našeho zpracování osobních údajů je jeden z následujících důvodů:

V souladu se zásadou minimalizace údajů omezujeme shromažďování osobních údajů na nejmenší možný rozsah, který nám umožňuje dosahovat smysluplných a přesných výsledků měření a poznatků.

Přístup k osobním údajům a jejich používání omezujeme na ty spolupracovníky a poskytovatele služeb společnosti Nielsen, kteří k takovému přístupu a používání mají oprávněný obchodní důvod. Zavedli jsme zásady vedení záznamů, jejichž účelem je omezit dobu, po kterou uchováváme osobní údaje.

Poskytujeme fyzickým osobám přiměřené možnosti přístupu k jejich osobním údajům, jež o nich Nielsen uchovává, a možnost provádět jejich opravy, pokud jsou tyto údaje nepřesné. Pokud to právní předpisy umožňují, poskytujeme fyzickým osobám také možnost požádat o vymazání osobních údajů, jež o nich společnost Nielsen uchovává, nebo o trvalé znemožnění jejich identifikace, případně o poskytnutí kopie jejich osobních údajů nebo o jejich předání jiné straně.

Dodržujeme platné právní předpisy týkající se shromažďování údajů o dětech. Pokud shromažďujeme osobní údaje od dětí, činíme tak se souhlasem jejich rodičů, který může být kdykoli odvolán.

Respektujeme platné místní předpisy týkající se předávání osobních údajů do zahraničí a poskytování přístupu k osobním údajům.

Neprodáváme údaje umožňující přímou identifikaci osob a smluvně zakazujeme našim klientům provádět zpětnou identifikaci údajů, u nichž byla znemožněna identifikace a které jsme jim předali (např. statistiky populace). Kromě toho smluvně zakazujeme příjemcům našich údajů používání těchto údajů k rozhodování o úvěrech, pojištění, bydlení, zaměstnání nebo jiných záležitostech majících právní dopad na jednotlivce. Od poskytovatelů služeb majících přístup k našim údajům smluvně vyžadujeme, aby zajistili jejich zabezpečení a aby je používali pouze k poskytování služeb, jejichž poskytováním jsme je pověřili. Státním institucím a orgánům činným v trestním řízení poskytujeme údaje v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Nielsen a v případě potřeby též za účelem ochrany zdraví či bezpečnosti dalších osob.

Používáme vícevrstvá organizační, technická a administrativní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, jež máme v držení. Mezi tato opatření patří mimo jiné: omezení přístupu k údajům; používání technologických opatření jako jsou firewally, šifrování, ochrana proti malwaru a systémy odhalování útoků; dodržování zásad reflektujících široké spektrum právních požadavků; a odpovědnost našich pracovníků za dodržování postupů bezpečného nakládání s údaji a dodržování našich interních zásad. Disponujeme celosvětovou organizací kvalifikovaných odborníků na bezpečnost údajů a provádíme pravidelné testy našich systémů a aktualizace našich kontrolních opatření, abychom udrželi krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi a bezpečnostními hrozbami.

Naše filozofie je založena na respektování rozmanitých kultur a místních právních předpisů zemí, v nichž působíme.

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud si budete přát kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat (privacy.department@nielsen.com). Můžete nám rovněž zaslat dopis na následující adresy:

Z členských států EU:

K rukám: Právní oddělení
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z jiných zemí:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky týkající se ochrany soukromí můžete také zasílat e-mailem na adresu:
privacy.department@nielsen.com