Erklæring om beskyttelse af personoplysninger til Seersundersøgelse

Gældende fra: september 2020

Tak, fordi du vil deltage i vores markedsundersøgelse. Nielsen har i årtier sat den globale standard for markeds- og forbrugeranalyser. Vores analyser bygger på repræsentative stikprøver af befolkningen og gør vores kunder (f.eks. tv- og radiostationer, medievirksomheder, producenter, detailhandlere, nonprofitorganisationer og myndigheder) klogere på, hvad forbrugerne ser, lytter til og køber. Ved at deltage i denne undersøgelse hjælper du virksomheder med at forstå din adfærd og dine præferencer, så de kan levere bedre produkter og tjenesteydelser til forbrugerne.

Som dataansvarlig for personoplysninger, der behandles i forbindelse med din deltagelse i vores markedsundersøgelse, er (“Nielsen”, “vi” eller “os”) forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og håndtere dem på en åben og gennemsigtig måde.

I denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer vi, hvilke personoplysninger vi indsamler fra eller om dig, og hvordan vi anvender og beskytter disse personoplysninger, og vi redegør for dine juridiske rettigheder. Bemærk, at denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger kun gælder for din deltagelse i denne undersøgelse, ikke for din eventuelle deltagelse i paneler eller andre onlinetjenester, som Nielsen leverer.

Det er altid frivilligt at deltage i vores markedsundersøgelser. Hvis du ikke er indforstået med vilkårene i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, skal du ikke deltage i denne undersøgelse.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Det Nielsen-selskab, der indsamler og behandler personoplysninger, er Nielsen Media Denmark ApS. 

Yderligere oplysninger om selskaberne i Nielsen-koncernen, hvoraf et eller flere også kan behandle personoplysninger om dig, kan findes: https://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html

Du kan kontakte Nielsen, herunder vores databeskyttelsesrådgiver, ved at skrive til os på ovenstående hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du indsende en forespørgsel her.

I næste afsnit af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger finder du yderligere oplysninger om følgende emner:

 1. Vores forpligtelse til at beskytte personoplysninger
 2. De personoplysninger, vi indsamler
 3. Sådan anvender vi personoplysninger
 4. Når vi udveksler dine personoplysninger
 5. Dine valg og dine juridiske rettigheder
 6. Om børn
 7. Datasikkerhed og overførsler af personoplysninger uden for Det Europæiske Ø konomiske Samarbejdsområde
 8. Opbevaring af personoplysninger

1: VORES FORPLIGTELSE TIL AT BESKYTTE PERSONOPLYSNINGER

Nielsen overholder al gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).  Vi tillægger det stor vægt at behandle personoplysninger om Nielsens deltagere fortroligt for at forhindre enhver påvirkning af deltagere, der ville kunne indvirke på disses adfærd og rigtigheden af vores data. Vi vil IKKE anvende personoplysninger, der identificerer dig, til at annoncere, udbrede, markedsføre eller sælge tredjeparters varer eller tjenesteydelser direkte til dig eller medlemmer af din husstand; vi tillader heller ikke vores kunder at gøre dette.

Ved at deltage i en af Nielsens markedsundersøgelser bidrager du med dine personoplysninger til en pulje af data, som danner grundlag for brede deltagerstatistikker. Disse statistikker benyttes af en bred vifte af andre virksomheder som grundlag for prissætning, reklame og marketing samt andre vigtige forretningsmæssige beslutninger. Du har juridiske rettigheder, når det gælder dine personoplysninger, som beskrevet i “Dine valg og dine juridiske rettigheder” nedenfor.

2: De personoplysninger, vi indsamler

A: Personoplysninger, du giver os

Som led i denne markedsundersøgelse indhenter vi personoplysninger fra og om dig og, hvor det måtte være relevant, andre medlemmer af din husstand. De kan omfatte:

 • personoplysninger, der identificerer dig direkte, såsom dit for- og efternavn, din bopælsadresse og din personlige e-mailadresse, der i sig selv eller i kombination med andre let tilgængelige data kan identificere dig eller et andet medlem af din husstand
 • demografiske oplysninger såsom alder, køn, civilstand, beskæftigelse og indkomstniveau
 • oplysninger om din adfærd og dine præferencer, der skal hjælpe os med bedre at forstå forbrugernes adfærd, brug og tendenser. “Adfærdsoplysninger” er oplysninger om, hvornår, hvorfor eller hvordan du gør ting som for eksempel at se tv, eller oplysninger om, hvorvidt du har en smartphone. “Præferenceoplysninger” er de valg, du foretager, såsom hvilke radiostationer du lytter til, eller hvilke tv-stationer du ser, eller hvilke hjemmesider du besøger.

B: Personoplysninger, vi får fra andre kilder

Hvis du er en del af en husstand med flere personer, får vi de oplysninger, der er beskrevet i afsnit A ovenfor, fra det medlem af husstanden, der har deltaget i undersøgelsen.

Vi modtager også yderligere oplysninger om dig fra andre kilder. Disse eksterne kilder kan for eksempel være følgende:

 • folketællingsoplysninger
 • offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. fra offentlige databaser eller oplysninger, som du offentliggør online)
 • andre enheder, der har en juridisk ret til at give os sådanne oplysninger, såsom virksomheder, der leverer data og datasammenligningstjenester på kommercielt basis.

Vi kan til enhver tid kombinere de oplysninger, vi indhenter fra dig, med oplysninger fra disse andre kilder. Vi anvender kun oplysningerne til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Ved at deltage i denne markedsundersøgelse erklærer du dig indforstået med, at vi kan indhente sådanne oplysninger om dig og kombinere dem på denne måde.

Personoplysninger, vi IKKE indsamler:

 • Vi indsamler ikke oplysninger som kørekortoplysninger, bankkontonumre og kreditkortoplysninger.

3: Sådan anvender vi personoplysninger

I forbindelse med markedsundersøgelser: Vi behandler personoplysninger, vi indsamler, med henblik på at udarbejde en lang række forskellige markedsanalyser til vores kunder. Vi hjælper virksomheder med bedre at forstå forbrugeres medieforbrug samt anden forbrugeradfærd, hvilket gør virksomhederne i stand til at træffe bedre beslutninger, når det gælder deres produkter og tjenesteydelser.

Vi anvender værktøjer og metoder til at sikre, at der ikke er nogen reel mulighed for at identificere dig ud fra de analyser, vi udarbejder til vores kunder. For eksempel kombinerer vi de svar, vi indsamler fra dig, med svarene fra mange andre deltagere, med det formål at udarbejde samlede analyser, hvorfra du ikke kan identificeres entydigt.

Vi udarbejder også analyser baseret på modellerede data. “Modellerede data” er fremskrivninger baseret på demografiske og adfærdsmæssige karakteristika (f.eks. køn, alder og indkøbs- eller medieforbrugsvaner), der ser på et udsnit af en befolkning og derefter forudsiger, hvad mennesker med lignende karakteristika eller præferencer ønsker at se eller købe. Det giver for eksempel annoncører mulighed for at identificere den sandsynlige målgruppe for en marketingkampagne.

Vi behandler personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser (og vores kunders – udbydere af radio- og tv-tjenester – legitime interesser) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR i at gennemføre undersøgelser med henblik på at udarbejde markedsanalyser (medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor).

Med henblik på at kontakte dig:  Vi behandler personoplysninger med henblik på at kontakte dig.  Når vi kontakter dig – telefonisk (herunder via mobiltelefon), pr. e-mail, SMS eller post, afhængigt af hvilke oplysninger du har givet os – gør vi det normalt med det formål at:

 • få bekræftet eller præciseret de svar, du har givet i en undersøgelse, eller
 • give dig mulighed for at deltage i flere af Nielsens markedsundersøgelser.

Vi behandler personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR i at kommunikere med dig om din deltagelse i vores undersøgelse eller at få bekræftet eller præciseret de svar, du har givet, og med henblik på kvalitetssikring (medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder går forud herfor). Hvor det er påkrævet i henhold til gældende ret, indhenter vi dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. 

Andre formål:  Ud over at anvende dine personoplysninger til vores analyseformål som beskrevet ovenfor kan vi anvende dine personoplysninger til at:

 • drive og styre vores IT- og sikkerhedssystemer, herunder overvåge disse og identificere og håndtere sikkerhedshændelser
 • gennemføre analyser med henblik på kvalitetssikring og produkt-, service- og forretningsudvikling, herunder behandling af personoplysninger med henblik på analyse og udvikling, dataanalyse, audits, udvikling af nye produkter, udarbejdelse af prognosebaserede datamodeller, forbedring af vores tjenesteydelser, identifikation af forbrugstendenser samt vurdering af effektiviteten af vores kommunikation
 • muliggøre den daglige drift og økonomistyringen i Nielsen-koncernen samt eventuelle forretningsmæssige transaktioner (f.eks. omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel osv.)
 • beskytte rettigheder, sikkerhed, ejendom eller drift af en eller flere Nielsen-enheder, dig eller andre
 • overholde gældende love og bestemmelser, samt til at et eller flere af Nielsen-enhedernes retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares
 • håndtere anmodninger og meddelelser fra retshåndhævende myndigheder eller myndighedspersoner.

Vi behandler personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor), i at a) styre og drive vores forretning og daglige aktiviteter; b) administrere og forbedre beskyttelsen mod svig, spam, chikane, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt risici, vi er eksponeret for (f.eks. kriminalitets- og sikkerhedsrisici); c) udføre analyser og forbedre vores produkter og tjenesteydelser; d) styre risici, som Nielsen er eksponeret for, og at skabe et sikkert miljø for deltagere og brugere af mobilappen; e) overholde love og bestemmelser, som en eller flere enheder i Nielsen-koncernen er underlagt, herunder, hvor det er relevant, love og bestemmelser i andre lande end dit bopælsland; og f) opfylde vores forpligtelser og gøre vores juridiske rettigheder gældende.

Vi behandler personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse, der påhviler os i henhold til gældende ret, som vi er underlagt, såsom at overholde Nielsens juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, samt for at vores retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares. 

Vi kan anonymisere personoplysninger om dig og anvende dem eller tillade andre at anvende dem til historiske og akademiske analyser samt tidsserieanalyser.  I sådanne tilfælde sikrer vi, at der ikke er nogen reel mulighed for at genidentificere dig ud fra de anvendte data.

4: Når vi udveksler dine personoplysninger

Vi kan udveksle dine oplysninger med følgende:

 • Andre enheder i Nielsen-koncernen, til de formål der er beskrevet i denne erklæring.
 • Vores tjenesteudbydere (sædvanligvis kaldet ‘databehandlere’) såsom virksomheder, der leverer hjemmeside- og applikationshosting; dataanalyse og -behandling; IT-tjenester; e-mail; audittjenester; datamatchingtjenester; formål, der vedrører rekruttering, belønning, incitament eller markedsundersøgelsebaseret produktudvikling. Disse virksomheder er kontraktligt forpligtet til at behandle disse personoplysninger fortroligt og sikkert og har forbud mod at anvende oplysningerne til andre formål end udførelse af tjenesteydelser for os.
 • Andre markedsanalysevirksomheder, vores kunder og tredjeparter, i overensstemmelse med etiske retningslinjer for markedsanalysebranchen, samt organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med historiske og akademiske analyser samt tidsserieanalyser. Dette kan omfatte audits foretaget af vores kunder eller andre tredjeparter.
 • En tredjepart i tilfælde af omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkursbehandling eller lignende).
 • Hvem, vi måtte finde det nødvendigt eller hensigtsmæssigt: a) i henhold til gældende ret; b) i henhold til lovgivningen, herunder retslige skridt fra offentlige myndigheders (herunder myndigheder uden for dit bopælsland) side; (c) for at gøre vores vilkår og betingelser gældende; d) for at beskytte vores eller vores associerede selskabers aktiviteter; e) for at beskytte en persons rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom; f) for at give os mulighed for at gøre brug af tilgængelige retsmidler eller begrænse eventuelle skader, vi udsætter os for.

Nielsen foretager sikkerhedstjek, før selskabet engagerer tjenesteudbydere, der kan have adgang til personspecifikke oplysninger.  Vi indhenter kontraktlige tilsagn vedrørende lovligheden af de personoplysninger, vi indhenter fra tredjeparter. Vi begrænser også måden, hvorpå vores kunder kan anvende vores data, for at forhindre genidentifikation ud fra aggregerede data, og for at personoplysninger genanvendes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne erklæring.

5: DINE VALG OG DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

Det er altid frivilligt at deltage i vores markedsundersøgelser. Du kan til enhver tid trække dig ud af markedsundersøgelser og andre undersøgelser. Hvis du ikke længere deltager i en undersøgelse, vil vi fortsat behandle de personoplysninger, vi indsamlede, mens du var deltager. Hvis du ønsker at gøre nogen af dine juridiske rettigheder gældende, der er beskrevet nedenfor, bedes du kontakte os.  Du kan også kontakte os som beskrevet øverst i denne erklæring. 

Din ret til beskyttelse af personoplysninger omfatter:

 • Retten til at anmode om og indhente bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald få adgang til en kopi af de personoplysninger om dig, vi har, og få berigtiget dem, hvis de er urigtige (bemærk, at for at sikre, at vores forbrugerdata fortsat er rigtige og undgå potentiel partiskhed, kan din udøvelse af din ret til indsigt i nogle tilfælde kræve, at din deltagelse bringes til ophør som ovenfor beskrevet, hvis der er risiko for, at din adfærd påvirkes).
 • Retten til at anmode om, at visse oplysninger vedrørende dig slettes (bemærk, at denne ret ikke er absolut, men gælder i visse tilfælde);
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig, når vi behandler personoplysninger (a) på grundlag af vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, (b) til direkte markedsføring eller (c) til statistiske/analysemæssige formål (med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i EU-medlemsstaternes lovgivning).
 • Retten til at foreslå andre begrænsninger i behandlingen af personoplysninger om dig, hvis der er uenighed om disses rigtighed, eller vores behandling af dem er ulovlig.
 • Retten til dataportabilitet for personoplysninger, du har givet os (i det omfang det er relevant).

Hvis du mener, at Nielsen ikke har overholdt lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger eller vilkårene i denne meddelelse, kan du indgive klage til Nielsens databeskyttelsesrådgiver ved brug af kontaktoplysningerne øverst i denne erklæring.  Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi har behandlet personoplysninger eller dine eventuelle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/

6: OM BØRN

I vores markedsundersøgelser indsamler vi aldrig bevidst personoplysninger direkte fra mindreårige børn (under 18 år) uden først at indhente samtykke fra en forælder eller værge. Mindreårige børn kan deltage i visse undersøgelser vedrørende børn, såfremt vi har indhentet samtykke fra en forælder eller værge.

Alle bestemmelser i denne erklæring gælder for personoplysninger om børn i alle aldre (op til 18 år), hvis en forælder eller værge har godkendt indsamlingen af personoplysninger.

7: Datasikkerhed og overførsler af personoplysninger uden for Det Europæiske Ø konomiske Samarbejdsområde

Nielsen opretholder en global datasikkerhedsorganisation, der anvender passende organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, mens de er i vores varetægt.  

Vi kan opbevare og behandle dine personoplysninger i dit hjemland, og/eller vi kan overføre og eksportere dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til ethvert land, hvor vi er etableret, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere og databehandlere, herunder USA og Indien. Databeskyttelseslovgivningen i andre lande kan afvige fra lovgivningen i dit hjemland.  Når vi overfører personoplysninger uden for Den Europæiske Union, sikrer vi, at vi gør det i overensstemmelse med gældende ret.  Sådanne overførsler kan finde sted på grundlag af en aftale om overførsel af personoplysninger indgået med modtageren af personoplysningerne og på basis af standardkontraktbestemmelser eller en anden mekanisme, der er godkendt af Europa-Kommissionen til overførsler af personoplysninger til tredjelande.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne erklæring og i overensstemmelse med gældende ret. Når du ikke længere er aktiv respondent, vil vi fortsat anvende dine personoplysninger vedrørende dine demografiske karakteristika, din adfærd og dine præferencer til historiske og statistiske analyseformål, men vi opbevarer disse personoplysninger adskilt fra personoplysninger, der kan bruges til at identificere dig, og begrænser nøje adgangen til personoplysninger, der kan bruges til at identificere dig, også inden for Nielsen-koncernen. Alle personoplysninger vil blive anonymiseret permanent, når vi ikke længere har brug for dem til at identificere dig med henblik på formål vedrørende katastrofeberedskab, audit, juridiske forhold, forebyggelse af svig o.l.

Denne erklæring erstatter enhver anden erklæring, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig, du har modtaget om vores praksis med hensyn til Nielsens indsamling og anvendelse af personoplysninger om dig.

tak – vi er glade for at du vil deltage!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) er en global målings- og dataanalysevirksomhed, der leverer de mest omfattende og pålidelige data om forbrugere og markeder over hele verden. Virksomhedens tilgang er at kombinere Nielsens egne data med andre datakilder for at hjælpe kunder over hele verden med at forstå, hvad der sker nu, og hvad der sker i fremtiden, og til at beslutte, hvordan de bedst reagerer på denne viden. Yderligere information findes på www.nielsen.com.