MEIE PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

SISSEEHITATUD PRIVAATSUS

Tarbijate privaatsus on Nielseni jaoks väga tähtis. Tugineme peamiselt demograafilistele ja kogutud andmetele, mille abil ei ole võimalik inimesi vahetult tuvastada, ja andmed spetsiifiliste isikute kohta on nende säilituskohas kaitstud ligipääsupiirangutega. Meie ettevõttesisesed eeskirjad ja protseduurid vastavad kogu maailmas rakenduvatele seadustele ja valdkonnapõhistele standarditele. Samuti hõlmavad need „sisseehitatud privaatsuse“ põhimõtet, mille kohaselt on meie toodetesse ja teenustesse sobilikud privaatsuse kaitse põhimõtted juba sisse ehitatud.

Käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud praktikaid rakendavad kõik Nielseni kontserni ettevõtted kogu maailmas. Lugege lisaks Nielseni kontserni ettevõtetest ja võtke lisateabe saamiseks ühendust Nielseni privaatsuskaitse osakonnaga.

Rakendame tarbijasõbralikke privaatsuskaitsemeetmeid, mida on lihtne leida ja kasutada. Lisaks võivad EL-i residentidel ja rakendumise korral ka teiste riikide elanikel olla seoses meie andmekasutusega järgmised õigused.

 • Õigus esitada kaebus järelevalveametile, juhul kui arvate, et teie andmeid on töödeldud viisil, mis ei vasta rakenduvatele seadustele ja määrustele.
 • Õigus pääseda ligi andmetele, mida võime olla teie kohta kogunud. Palun arvestage, et erandlikel juhtudel võime andmete lisakoopiate eest küsida mõistlikku haldustasu.
 • Õigus parandada ebatäpsusi andmetes, mida oleme teie kohta kogunud.
 • Õigus protestida teatud andmetöötlustüüpide vastu.
 • Õigus meie poolt teie kohta kogutud isikuandmete kustutamiseks või deidentifitseerimiseks või piirata nende töötlemist.
 • Õigus võtta tagasi nõusolek andmete edasiseks töötlemiseks.

Usume andmete vastutustundlikusse valdamisse ning püüdleme pidevalt oma praktikate täiustamise poole, et säilitada oma valdkonna kõrge standard.

Tutvuge paremal oleval külgribal privaatsusteabega ning lugege, milliseid praktikaid Nielseni eri tegevusvaldkondades järgitakse.

Nielseni privaatsuspõhimõtted hõlmavad järgmist.

Tooteid ja teenuseid arendades hindame nende potentsiaalset mõju isikuandmetele ning kasutame oma andmetöötlemistegevustes isikuandmete kaitse meetmeid, võttes arvesse allpool kirjeldatud muid privaatsuspõhimõtteid.

USALDUSVÄÄRSUS JA VASTUTUS

Haldame meie valduses olevaid andmeid vastutustundlikult ning kooskõlas kõigi rakenduvate andmekaitseseadustega, mis reguleerivad eraisikute andmete kogumist, kasutamist ja avaldamist. Nielseni ettevõttesisene privaatsuskaitse meeskond jälgib kinnipidamist rakenduvatest andmekaitseseadustest, eneseregulatsiooni programmidest, kus me osaleme, ja meie privaatsuskaitse põhimõtetest. Valime tööriistad ja meetodid, mis on mõeldud ära hoidma isikute tuvastamist meie aruannetes ja ettekannetes, ja rakendame meetmeid, et hoida ära meie poolt kogutud andmete taaskasutamine viisidel, mida ei ole neile isikutele tutvustatud ja/või mis võivad neid negatiivselt mõjutada.

Nielsen osaleb järgmistes eneseregulatsiooni programmides, mis tuginevad meie integreeritud Nielseni turunduspilveteenuse platvormile.

 • Digital Advertising Alliance (DAA, digitaalse reklaami liit): peame kinni DAA eneseregulatsiooni põhimõtetest internetireklaamis, sh DAA põhimõtetest mobiilikeskkondadele.
 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA, Euroopa interaktiivse digitaalse reklaami liit): peame kinni Euroopas kehtivatest põhimõtetest.
 • Network Advertising Initiative (NAI, võrgureklaami algatus): peame kinni NAI käitumiskoodeksist.

Tutvuge Nielseni turunduspilveteenuse privaatsuskaitse põhimõtetega.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Nielsen teie isikuandmeid kogub või kasutab, või kui soovite rakendada oma seaduslikke õigusi oma isikuandmetega seoses (sh nt ligipääsuõigus, kustutamisõigus, ülekandeõigus), siis võtke meiega ühendust. Samuti võite võtta ühendust oma elukohariigi andmekaitse ametiga.

MILLISEID ANDMEID NIELSEN KOGUB

Nielseni isikuandmete kogumise allikad on järgmised.

 • Meie panelistid – eraisikud ja leibkonnad, kes osalevad lepingu alusel Nielseni ühes või mitmes arutelupaneelis. Samuti töötleme isikuandmeid selleks, et värvata isikuid paneelidesse, mis esindavad „kogu avalikkust“.
 • Inimesed, kellega võtame ühendust seoses Nielseni internetipõhiste küsitlustega, kas siis telefonitsi, e-posti või posti teel.
 • Brauserid või mobiilseadmed, mida mõõdetakse meie digitaalsete ja mobiiltoodetega või mis on Nielseni turunduspilveteenuse poolt segmenteeritud interneti- või mobiilireklaamide sihtpublikuks.
 • Meie veebisaitide külastajad ja inimesed, kes võtavad meiega ühendust meie veebisaitide vahendusel, e-posti või muude vahendite abil.
 • Avalikud allikad – teatud avalike tegelaste, nt profisportlaste avalikud tegevused.
 • Avalikult saadaolevad sotsiaalmeedia postitused toodetele, mis mõõdavad internetireaktsiooni video sisule, toodetele ja kaubamärkidele.
 • Meie töötajad, alltöövõtjad ja ärikontaktid teistes ettevõtetes meie äritegevuse teostamise käigus.

SELGE TEAVITUS JA VALIK

Anname selgelt märku, milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutame. Pakume oma andmekogumise kohta valikut ajal ja kontekstis, mis vastab kogutavate andmete tundlikkusele. Panelistid ja küsitlustele vastajad nõustuvad oma andmete kogumise ja töötlemisega ning võivad oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Ka eraisikutel on võimalik igal ajal keelduda meie andmekogumisest interneti ja mobiili teel.

ANDMETE KVALITEET

Töötame pidevalt selle nimel, et kogutud isikuandmed oleksid täielikud, täpsed, asja- ja ajakohased.

TÖÖTLEMISE ALUS

Paljud andmekaitseseadused nõuavad, et ettevõtted sätestaksid oma isikuandmete kasutuse seadusliku aluse. Nielsen on kehtestanud erinevad seaduslikud alused eri tüüpi andmete töötlemisele, ent peaaegu kõigil juhtudel on meie isikuandmete töötlemise aluseks üks järgmistest.

 • Lepingu järgimine – Nielsen viib uuringupaneele ja uuringuid läbi lepingu alusel, milleks on paneeli liikmelisus või turu-uuringute leping Nielseni ja meie uuringusubjektide vahel. Paljudes paneelides katavad need lepingud kõiki leibkonna liikmeid, sest turu-uuringute praktika nõuab sageli andmete analüüsimist leibkonna tasandil.
 • Nõusolek – Nielsen töötleb isikuandmeid lähtuvalt nõusolekust ning me taotleme nõusolekut otse eraisikutelt. Juhul kui Nielsen tegutseb andmetöötlejana (teenusepakkujana teisele ettevõttele), võime tugineda nõusolekule, mille hankis vastutav töötleja (kolmas osapool, kellel on (reeglina) otsesuhe nõusolekut andva eraisikuga).
 • Õigustatud huvid – teatud juhtudel võime isikuandmete töötlemisel tugineda oma õigustatud huvidele turu-uuringute või muude teenuste korraldamisel, põhjuseks – eelised meie klientide ja nende tegevusturgude tõhususe tõstmisel. Kui tugineme oma tegevuses nendele, siis tagame, et meie tegevus on sobivalt tasakaalustatud tugevdatud isikuandmete kaitse meetmetega, mille eesmärk on minimeerida andmesubjektide riske.

ANDMETE MINIMEERIMINE JA KOGUMISE PIIRAMINE

Andmete minimeerimise põhimõttest lähtuvalt piirame võimalikult palju isikuandmete kogumist, ent kogume siiski niipalju, et see võimaldaks meil saada mõtestatud ja täpseid mõõtmistulemusi ja teavet.

 • Kui kasutame otseseid identifitseerimisvahendeid, piirame vastava teabe ligipääsu nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt ning tugineme oma andmekaitsemeetmetele, mis on loodud eraisikute privaatsuse kaitseks.
 • Enne kolmanda osapoole andmete hankimist vaatame üle kolmanda osapoole kogumispraktikad ja privaatsusteavitused eraisikutele, et tagada meie andmekasutuse kattumine ettevõtete poolt eraisikutele antud lubadustega.
 • Kui oleme eemaldanud tuvastavad elemendid kogutud andmetelt, astume samme, et vältida andmete taasseostamist tuvastatavate andmetega.

PIIRATUD KASUTUS JA SÄILITAMINE

Piirame Nielseni partnerite ja teenusepakkujate ligipääsu isikuandmetele ja nende kasutamist õigustatud ärilistel eesmärkidel. Oleme kehtestanud kirjete säilitamispõhimõtted, mis piiravad isikuandmete säilitamise aega.

LIGIPÄÄS, PARANDAMINE, KUSTUTAMINE JA ÜLEKANTAVUS

Anname eraisikutele mõislikud võimalused pääseda ligi isikuandmetele, mida Nielsen nende kohta säilitab, ja neid ebatäpsuste korral parandada. Kui rakenduv seadus seda lubab, anname eraisikutele võimaluse taotleda, et Nielseni poolt nende kohta säilitatavad isikuandmed kustutataks või muudetaks püsivalt mittetuvastatavaks, et isikutele antaks nendest andmetest koopia või need kantaks üle muule osapoolele.

LASTE ANDMED

Peame kinni rakenduvatest seadustest, mis käsitlevad laste kohta käivate andmete kogumist. Kui kogume isikuandmeid lastelt, teeme seda vanema nõusolekul, mida on võimalik igal ajal tagasi võtta.

PIIRIÜLESED ÜLEKANDED

Peame kinni rakenduvatest kohalikest seadustest, mis puudutavad isikuandmete piiriüleseid ülekandeid ja kättesaadavust.

ANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Me ei müü isikuid vahetult tuvastada võivaid andmeid, ja me keelame oma klientidel lepinguga meie poolt neile üle antud ja tuvastamatuks muudetud andmete (nt publiku statistika) taastuvastatavaks muutmise. Samuti keelame andmete vastuvõtjatel lepinguga nende andmete kasutamise eesmärgiga langetada otsuseid eraisikute krediidi, kindlustuse, elamistingimuste, tööseisundi või muude juriidiliste toimete osas. Teenusepakkujatelt, kellel on ligipääs meie andmetele, nõuame lepinguga, et andmeid tuleb hoida turvaliselt ning kasutada üksnes tellitud teenuse osutamiseks. Anname andmeid valitsus- ja korrakaitseasutustele rakenduva seadusega nõutavas määras, et kaitsta Nielseni õiguslikke huve ning vajadusel ka teiste tervist ja ohutust.

ANDMETE TURVALISUS

Rakendame mitmetasandilisi organisatoorseid, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid meie valduses olevate isikuandmete kaitseks. Need on muu hulgas järgmised: andmetele ligipääsu piiramine; tehnoloogilised meetmed, nt tulemüürid, krüptimine, pahavarakaitse ja sissetungide tuvastamine; säilituspõhimõtted, mis on kooskõlas mitmesuguste seaduslike nõuetega; partnerite vastutus turvaliste andmekäitluspraktikate rakendamise eest ning meie ettevõttesisestest põhimõtetest kinnipidamine. Meil on ülemaailmne kvalifitseeritud andmeturbeprofessionaalide meeskond, me testime oma süsteemi regulaarselt ja uuendame vahendeid, et käia kaasas muutuva tehnoloogilise olukorra ja turvariskidega.

GLOBAALNE HAARE, KOHALIK SUHTUMINE

Riikides, kus me tegutseme, järgime kohalikke seadusi ja austame erinevaid kultuure.

KONTAKTTEAVE

Kui teil on käesoleva privaatsusteatise kohta märkusi või küsimusi või kui soovite võtta ühendust meie EL-i andmekaitseametnikuga, siis võtke meiega ühendust (privacy.department@nielsen.com). Võite meile saata kirja järgmisele aadressile:

EL-i riikidest

Saaja: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Muudest riikidest

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Privaatsusküsimused võite saata ka e-posti teel aadressile:
privacy.department@nielsen.com