Privaatsus

KARJÄÄRIANDMETE PRIVAATSUSTEATIS

Jõustumiskuupäev: mai 2018

NIELSEN

Teatis – Kandidaatide andmete haldamine – Success Factors

Lugege seda teatist hoolikalt. Sellel veebisaidil kandideerimisteavet esitades nõustute Nielseni allkirjeldatud kandidaatide andmete kogumis- ja kasutamispõhimõtetega.

 1. Teave Nielseni kohta. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) on ülemaailmne mõõtmis- ja andmeanalüütikaettevõte, mis pakub üle kogu maailma kõige täielikumat ja usaldusväärsemat teavet tarbijatele ja turgudele. Meie lähenemisviis ühendab Nielseni omanduses olevad andmed teiste andmeallikatega, et aidata klientidel ülemaailmselt aru saada, mis toimub praegu, mis toimub järgmisena ja kuidas neid teadmisi kõige paremini rakendada. Nielsen on enam kui 90 aastat pakkunud andmeid ja analüüse, mis tuginevad teaduslikele pingutustele ja uuendustele, arendades pidevalt uusi viise, kuidas vastata kõige tähtsamatele küsimustele, millega seisavad silmitsi meedia, reklaam, jaekaubandus ning kiirelt arenevate tarbekaupade tööstused. S&P 500 nimekirja kuuluva ettevõttena tegutseb Nielsen enam kui 100 riigis, kattes enam kui 90% kogu maailma elanikkonnast. Lisateavet vt www.nielsen.com. Personaliosakonnaga saate ühendust e-posti teel aadressil staffing@nielsen.com.
 2. Success Factorsi eesmärk ja funktsioon. Success Factors on personalivärbamistarkvara, mida käitatakse Nielseni huvides. Kandidaadid saavad luua profiili ning esitada oma CV ja avalduse läbi Success Factorsi tarkvara.
 3. Andmete kogumine. Te esitate avalduse ja sellega seotud andmed täiesti vabatahtlikult. Osana värbamisprotsessist kogub Nielsen teie kohta andmeid, sh seda, milliseid andmeid te esitate kandideerimisavalduses, oma CV-s ja muudes dokumentides. Need andmed võivad sisaldada muu hulgas teie nime, aadressi, telefoni, e-posti aadressi, sünnikuupäeva, isikukoodi, sugu, ametit, haridustaset ja sissetulekut. Kui Nielsen teie avaldust kaalub või teile tööpakkumise teeb, võib Nielsen koguda teatud lisaandmeid kas otse teilt või kolmandatelt osapooltelt (nt taustauuringud, kui kohalikud seadused seda lubavad). Teie kohta käivaid andmeid, mida saame teilt või teistelt teie avaldusega seoses, käsitletakse käesoleva privaatsusteatise raames „kandidaadi andmetena“.
  Võime kandidaadi andmeid koguda ja säilitada kas käsitsi või elektrooniliselt, ja elektrooniline andmekogumine ei pruugi teile alati märgatav olla. Näiteks võivad e-posti serverid säilitada vastuvõetud ja saadetud e-kirju. Kui Nielseni veebisait kogub kandidaadi andmeid, võime kasutada küpsiste tehnoloogiat, et soodustada teie kandideerimisprotseduuri interneti vahendusel. Kui te külastate meie saiti, saadab teie seadme brauser meile automaatselt teie internetiprotokolli aadressi ja teatud muid andmeid, nt teie poolt kasutatava brauseri tüübi. Meie selle saidi küpsiseid kasutatakse üksnes teie võrgukogemuse parendamiseks, mitte töösuhetega seotud otsuste langetamiseks. Võite oma internetibrauseri sätteid muuta ja meie küpsisest keelduda, aga see võib takistada või välistada meie internetipõhiste kandideerimistööriistade kasutamist.
  Teiepoolne Success Factorsi programmi kasutamine on täiesti vabatahtlik ning nõuab andmete sisestamist Success Factorsi poolt hostitud keskkonda. Teie andmeid töödeldakse ja seejärel talletatakse kohalikus serveris, mida hostib meie teenusepakkuja, mis võib asuda USA-s või muudes riikides. Oleme astunud sobilikke samme tagamaks, et säärane hostimine on lubatud ja kooskõlas rakenduvate seadustega. Kandidaatide andmeid võivad vaadata tööandjad, kes võivad asuda kõigis maailma riikides; teatud tööandjad on Nielseni täiskohaga töötajad, mõned aga ettevõttevälised teenusepakkujad.
 4. Kandidaatide andmete kasutamine. Nielsen võib kandidaatide andmeid kasutada, et teiega telefonitsi või interneti teel suhelda, hinnata teie kandidatuuri ja Nielseni personalivajadust ja -praktikaid, või ka muul viisil, et Nielseni töölevõtmisprotsessi ja töötajate haldust tõhusalt juhtida. Me võime ühendada kandidaatide andmed uuringutööriistade ja teistest allikatest pärinevate andmetega.
 5. Kandidaatide andmete täpsus. Nielsen võib teil aeg-ajalt paluda meie valduses olevad kandideerimisandmed üle vaadata ja neid uuendada.
 6. Ligipääsuõigus isikuandmetele. Teil on õigus oma kandideerimisandmeid vaadata ja parandada, logides sisse Success Factorsisse ja neid uuendades. Samuti võite meiega ühendust võtta aadressil staffing@nielsen.com, et pärida üksikasjalikumat teavet teie kohta kogutud andmete kohta, teie andmete töötlemise kategooriate ja eesmärkide ning selle kohta, millise kategooria isikutel on ligipääs teie andmetele. Kui olete saanud esmase tööpakkumise, võite oma andmete vaatamiseks sisse logida, anda vajadusel nõusoleku taustauuringuks ning avalduse digiallkirjastada. Rakenduvate seaduste alusel oleme kohustatud säilitama tööle kandideerivate isikute andmeid. Kandidaatide andmeid säilitatakse kooskõlas rakenduvate seadustega. Nielsen võib inaktiivsed kandidaatide andmed oma andmebaasist eemaldada (sh teie CV), lähtudes Nielseni andmesäilituskohustusest ja -poliitikatest ning rakenduvatest seadustest, või need säilitada, eesmärgiga kaaluda, kas sobite muudele ametikohtadele. Palun säilitage koopia meile esitatud isikuandmetest.
 7. Andmete avaldamine. Kandidaatide andmeid valdab peamiselt (aga mitte üksnes) Nielseni personaliosakond ning neid võidakse hoida kas elektrooniliselt või paberkandjal. Teatud või ka kõigile kandidaatide andmetele võib olla ligipääs ka värbamise või infohaldusega seotud töötajatel ning tippjuhtkonnal. Ülalkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ning kuna me oleme osa rahvusvaheliselt tegutsevast ettevõtete kontsernist, võime aeg-ajalt muuta kandidaatide andmed kättesaadavaks teistele Nielseni kontserni ettevõtetele. Samuti võime aeg-ajalt muuta kandidaatide andmed kättesaadavaks õigus- ja regulatiivsetele ametkondadele (nt tööjõu- ja maksuamet), meie raamatupidajatele, audiitoritele, juristidele ja teistele ettevõttevälistele professionaalsetele nõustajatele ja osapooltele, kes müüvad meie tooteid või teenuseid (nt IT-süsteemide loojad ja personalikonsultandid). Käesoleva teatise teistest osadest sõltumatult võime avaldada kandidaatide andmeid ka kolmandatele osapooltele, kui selline avaldamine on nõutav seadusega, või kui me oleme selleks kohustatud oma seaduslike õiguste rakendamiseks, ebaseaduslike tegevuste vastu või ükskõik millise isiku ohutuse kaitseks. Meie ettevõtte terviklikul või osalisel müümisel, ühendamisel või muul moel teistele isikutele üleandmisel võime edastada kandidaatide andmed osana sellest tehingust.
 8. Kandidaatide andmete säilitamine, ülekanne ja turvalisus. Võime säilitada kandidaatide andmeid seni, kuni see on vajalik käesoleva privaatsusteatisega sätestatud eesmärkidel, aga igal juhul mitte kauem, kui lubatud kohaliku seadusega alates kogumiskuupäevast, v.a juhul, kui teist saab Nielseni töötaja, millisel juhul võib rakenduda erinev säilitusperiood. Kirjed, mis ei ole spetsiaalselt määratletud kui kandidaatide andmed, võivad olla teistsuguse säilitusperioodiga (nt e-posti serverite kirjed vastuvõetud või saadetud e-kirjade kohta). Oleme kehtestanud turvameetmed, et kaitsta kandidaatide andmete konfidentsiaalsust (nt tulemüürid serverite kaitseks), kuid isikuandmete säilitamine ja edastamine ei ole kunagi päris turvaline.
 9. Me ei kogu teadlikult kandideerimisandmeid lastelt, kes on alla 13-aastased.
 10. Võime käesolevat karjääriandmete privaatsusteatist muuta. Käesolev karjääriandmete privaatsusteatis on ülimuslik muude teatiste suhtes, mille me võisime teile Nielseni kandidaatide andmete kogumise ja kasutamise kohta esitada, ja asendab need. Jätame endale õiguse uuendada ja muuta käesolevat karjääriandmete privaatsusteatist ning oma kandideerimisandmete käitlemise praktikaid rakenduvate seadustega sätestatud määral. Hetkel kehtivat karjääriandmete privaatsusteatist saate igal ajal vaadata internetist aadressil www.nielsen.com või taotleda selle koopiat personaliosakonna esindajalt aadressil staffing@nielsen.com.
 11. See teatis kehtib üksnes kandidaatide andmete kohta.