Privātums

DARBA IESPĒJU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada maijs

NIELSEN UZŅĒMUMS

Paziņojums — Pretendenta datu pārvaldība — Success Factors

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Paziņojumu. Iesniedzot pieteikuma informāciju šajā vietnē, jūs piekrītat, ka Nielsen vāc un izmanto Pretendenta datus saskaņā ar tālāk aprakstīto.

 1. Par Nielsen uzņēmumu. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ir globāls mērījumu un datu analītikas uzņēmums, kas sniedz no pieejamajiem pilnīgāko un uzticamāko skatījumu uz patērētājiem un tirgiem visā pasaulē. Mūsu pieeja savieno Nielsen patentētos datus ar citu avotu datiem, lai palīdzētu klientiem visā pasaulē izprast, kas notiek patlaban, kas notiks tālāk un kā šīs zināšanas vislabāk izmantot. Vairāk nekā 90 gadus Nielsen nodrošina datus un analītiku, pamatojoties uz zinātnisko loģiku un inovāciju, pastāvīgi izstrādājot jaunas metodes atbildei uz svarīgākajiem jautājumiem, ar ko saskaras mēdiji, reklāmas, mazumtirdzniecības un strauji mainīgā patēriņa preču nozares. Nielsen, kas ir S&P 500 indeksā ietilpstošs uzņēmums, darbojas vairāk nekā 100 valstīs, aptverot vairāk nekā 90% pasaules iedzīvotāju. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.nielsen.com. Ar Personāla nodaļu var sazināties, sūtot e-pastu staffing@nielsen.com.
 2. Success Factors mērķis un funkcija. Success Factors ir personāla piesaistes programmatūra, kas darbojas Nielsen vārdā. Pretendenti var izveidot profilu un iesniegt savu CV un pieteikumu, izmantojot Success Factors programmatūru.
 3. Datu vākšana. Sava pieteikuma un saistīto datu iesniegšana ir pilnīgi brīvprātīga. Pieteikuma procesa laikā Nielsen vāks par jums datus, ieskaitot tos, ko iesniedzat pieteikuma veidlapās, savā CV un citos dokumentos. Šādi dati sākotnēji var ietvert ne tikai, bet arī jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, sociālās apdrošināšanas vai citu identifikācijas numuru, dzimumu, nodarbošanos, izglītības līmeni un ienākumus. Ja Nielsen izskatīs jūsu pieteikumu vai pagarinās darba piedāvājumu, Nielsen var papildus vākt noteiktus datus tieši no jums vai no trešajām personām (piem., veikt iepriekšējās pieredzes pārbaudi, ja to atļauj piemērojamais likums). Datus, ko mēs saņemam no jums vai citiem saistībā ar jūsu pieteikumu, šajā Privātuma paziņojumā sauc par „Pretendenta datiem”.

  Pretendenta datus mēs varam vākt un glabāt manuāli vai elektroniski, un elektronisko datu vākšana var vienmēr nebūt jums acīmredzama. Piemēram, e-pasta serveri var saglabāt saņemtos un sūtītos e-pastus. Kad Nielsen vietnē tiek vākti Pretendenta dati, mēs varam izmantot sīkdatņu tehnoloģijas, lai mudinātu jūs izmantot mūsu tiešsaistes pieteikšanās procesus. Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, jūsu pārlūkprogramma automātiski sūta mums Interneta protokola adresi un atsevišķus citus datus, ieskaitot jūsu lietotās pārlūkprogrammas veidu. Mūsu sīkdatnes šajā vietnē tiek lietotas tikai, lai uzlabotu jūsu ērtības tiešsaistē, un netiek lietotas, lai pieņemtu ar nodarbinātību saistītus lēmumus. Jūs varat izvēlēties mainīt savas Interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu mūsu sīkdatni, bet tas var jums traucēt vai liegt izmantot mūsu darbā pieteikšanās tiešsaistes rīkus.

  Success Factors programmas lietošana ir pilnīgi brīvprātīga un prasa ievadīt datus Success Factors apsaimniekotā vidē. Jūsu datus apstrādās un pēc tam glabās uz vietējā servera, ko apsaimnieko mūsu pakalpojumu sniedzējs, kas var atrasties ASV vai citā valstī. Mēs esam veikuši pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka piemērojamie likumi šādu apsaimniekošanu atļauj. Pretendenta datus var pārskatīt atlases speciālisti, kas atrodas visās pasaules daļās; daži atlases speciālisti ir Nielsen pilnas slodzes darbinieki, un daži ir līgumdarbinieki.
 4. Pretendenta datu izmantošana.
  Nielsen var izmantot Pretendenta datus, lai sazinātos ar jums rakstiski, telefoniski vai tiešsaistē; lai novērtētu jūsu pieteikumu; lai analizētu Nielsen personāla vajadzības un prakses vai lai citā veidā efektīvi pārvaldītu darbā pieņemšanas procesu un darba ņēmēju administrāciju Nielsen uzņēmumā. Mēs varam savienot Pretendenta datus ar pētniecības rīkiem un citu avotu datiem.
 5. Pretendenta datu precizitāte. Laiku pa laikam Nielsen var jūs lūgt pārskatīt un atjaunot mūsu rīcībā esošos Pretendenta datus par jums.
 6. Tiesības piekļūt Personas datiem. Jūs drīkstat piekļūt saviem Pretendenta datiem un labot tos, piesakoties Success Factors vidē un atjaunojot tos. Jūs varat arī sazināties ar mums pa staffing@nielsen.com, lai prasītu precīzāku informāciju par datiem, kādi par jums savākti; par jūsu datu kategorijām un apstrādes mērķiem un par to personu kategorijām, kuras var saņemt piekļuvi jūsu datiem. Ja jūs esat saņēmis(-usi) iepriekšēju darba piedāvājumu, jūs varat pieteikties, lai pārbaudītu savus datus; ja nepieciešams, piekristu iepriekšējās pieredzes pārbaudei un elektroniski parakstītu izpaušanu. Piemērojamie likumi prasa, lai mēs saglabātu informāciju par darba pretendentiem. Pretendenta datus glabās atbilstoši vietējam likumam. Nielsen var no savas datubāzes izņemt neaktīvus Pretendenta datus (ieskaitot jūsu CV) atbilstoši Nielsen datu glabāšanas pienākumiem un politikām un piemērojamiem likumiem vai arī glabāt tos nolūkā apsvērt, vai jūsu prasmes nav piemērotas citām iespējām. Lūdzu, saglabājiet mums sniegtās personīgās informācijas kopiju.
 7. Datu izpaušana. Pretendentu datus pārzina galvenokārt (bet ne tikai) Nielsen Personāla departamenta darbinieki, un tos var glabāt elektroniski un drukātā veidā. Piekļuve daļai vai visiem Pretendenta datiem var būt arī citiem darbiniekiem, kuri iesaistīti personāla nolīgšanas vai informācijas pārvaldības darbā, kā arī augstākai vadībai. Lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus un tā kā mēs esam daļa no lielākas, starptautiskas uzņēmumu grupas, mēs laiku pa laikam Pretendenta datus varam darīt pieejamus citiem Nielsen uzņēmumugrupas dalībniekiem. Laiku pa laikam mēs varam Pretendenta datus darīt pieejamus arī tiesas un regulatīvajām iestādēm (piemēram, nodarbinātības un nodokļu jomas iestādēm), mūsu grāmatvežiem, auditoriem, juristiem un citiem ārštata konsultantiem, un personām, kas mums nodrošina produktus un pakalpojumus (piemēram, IT sistēmu piegādātājiem un personāla konsultantiem). Neatkarīgi no citiem šī Paziņojuma noteikumiem mēs Pretendenta datus izpaužam arī jebkurai trešajai personai, ja izpaušanu prasa likums vai tas nepieciešams, lai mēs varētu izmantot savas likumiskās tiesības, sākt tiesvedību par nelikumīgām darbībām vai aizsargātu kādas personas drošību. Ja mūsu uzņēmums tiek pilnībā vai daļēji pārdots, apvienots vai citādi nodots citai personai, Pretendenta datu pārsūtīšanu mēs varam veikt kā šāda darījuma daļu.
 8. Pretendenta datu glabāšana, pārsūtīšana un drošība. Pretendenta datus mēs varam glabāt tik ilgi, cik nepieciešams šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem mērķiem, bet nevienā gadījumā ne ilgāk, kā to atļauj vietējais likums, skaitot no ievākšanas datuma, ja vien jūs nekļūstat par Nielsen darbinieku, jo tādā gadījumā tiek piemērots cits glabāšanas periods. Pierakstiem, kas nav tieši apzīmēti kā Pretendenta dati, var būt atšķirīgs glabāšanas periods (piem., e-pasta servera fiksētie sūtītie vai saņemtie e-pasti). Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai aizsargātu Pretendenta datu konfidencialitāti (piemēram, ugunsmūrus serveru aizsardzībai), taču personas datu glabāšana un sūtīšana nevar vienmēr būt pilnīgi droša.
 9. Mēs mērķtiecīgi nevācam ar pieteikumiem saistītu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
 10. Mēs varam šo Privātuma paziņojumu mainīt. Šis Darba iespēju Privātuma paziņojums atceļ un aizstāj jebkuru citu paziņojumu, ko mēs, iespējams, esam jums snieguši saistībā ar Nielsen veikto Pretendenta datu vākšanu un izmantošanu. Mēs paturam sev tiesības atjaunināt un būtiski mainīt šo Darba iespēju Privātuma paziņojumu un savu Pretendenta datu apstrādes praksi, ciktāl to atļauj piemērojamais likums. Pašreiz spēkā esošo šī Darba iespēju Privātuma paziņojuma versiju jūs jebkurā laikā varat skatīt www.nielsen.com vai arī varat pieprasīt tā eksemplāru, sazinoties ar Personāla nodaļas pārstāvi staffing@nielsen.com.
 11. Šis paziņojums attiecas tikai uz Pretendenta datiem.