Privacy

ONZE PRIVACYBEGINSELEN

De privacy van klanten is topprioriteit voor Nielsen. We baseren ons hoofdzakelijk op demografische en samengevoegde gegevens waaraan we mensen niet direct kunnen identificeren, en we handhaven gepaste grenzen voor toegang tot gegevens over specifieke personen wanneer we deze bewaren. Ons interne beleidslijnen en procedures zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en branchenormen over de gehele wereld. Ze bevatten ook het principe van Privacy per Ontwerp, een toezegging om passende beschermingen voor privacy op te nemen in het ontwerp en de implementatie van onze producten en diensten.

De praktijken die worden beschreven in deze privacyverklaring worden uitgevoerd door de groep bedrijven van Nielsen die samen over de hele wereld opereren. Kom meer te weten over de bedrijvenfamilie van Nielsen en neem contact op met de afdeling Privacy van Nielsen voor meer informatie.

We implementeren gebruiksvriendelijke privacy instellingen die gemakkelijk zijn te vinden en gebruiksvriendelijk zijn. Bovendien, voor EU-ingezetenen en wanneer van toepassing in andere landen, hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens:

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u denkt dat uw gegevens zijn verwerkt op een manier die niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Een recht op toegang tot gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld. Houd er rekening mee dat we in uitzonderlijke gevallen een redelijke, administratieve vergoeding in rekening kunnen brengen als er aanvullende exemplaren van gegevens worden aangevraagd.
 • Een recht op correctie van onjuistheden in gegevens die we over u verzamelen.
 • Een recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van gegevensverwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens die we over u verzamelen te laten wissen of te de-identificeren, of om de verwerking van dergelijke gegevens te beperken.
 • Een recht om toestemming in te trekken voor toekomstige gegevensverwerking.

Wij geloven in verantwoord beheer van gegevens en we streven er voortdurend naar onze eigen werkwijzen te verbeteren en een hoge norm voor onze branches te handhaven.

Bekijk de Privacyinformatie in de zijbalk aan de rechterkant voor meer informatie over specifieke praktijken die worden gevolgd door verschillende gedeelten van de activiteiten van Nielsen.

De privacybeginselen van Nielsen omvatten:

PRIVACY DOOR ONTWERP

Bij de ontwikkeling van onze producten en diensten beoordelen we hun mogelijke invloed op persoonlijke gegevens en nemen we passende privacybescherming op in onze activiteiten van gegevensverwerking, rekening houdend met de andere privacybeginselen die hieronder worden beschreven.

VERTROUWEN EN VERANTWOORDING

We zijn toegewijd aan verantwoordelijk beheer van de gegevens onder onze controle en aan de naleving van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens over individuele personen reguleren. Het interne privacy-team van Nielsen houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacywetgeving, zelfregulerende programma’s waaraan wij deelnemen en onze interne privacy beleidslijnen. We gebruiken hulpmiddelen en methoden om te voorkomen dat personen identificeerbaar zijn in onze rapporten en inzichten en we nemen maatregelen om te voorkomen dat de gegevens die we verzamelen opnieuw worden gebruikt op manieren die niet zijn gecommuniceerd aan personen en/of een negatieve invloed op hun kunnen hebben.

Nielsen neemt deel aan de volgende zelfreguleringsprogramma’s voor ons geïntegreerde Nielsen Marketing Cloud-platform:

 • De digitale advertentie-alliantie (DAA): We houden ons aan de zelfregulerende beginselen van de DAA voor online gedrag voor advertenties, waaronder de toepassing van de zelfregulerende beginselen van de DAA in de mobiele omgeving.
 • De Europese interactieve digitale advertentie-alliantie (EDAA): We houden ons aan de Europese beginselen.
 • Het netwerk advertentie initiatief (NAI): We houden ons aan de gedragscode van het NAI.

Meer informatie over de privacypraktijken van Nielsen Marketing Cloud.

Als u vragen heeft over de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens door Nielsen, of als u uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (waaronder, indien van toepassing, het recht op toegang, wissen of portabiliteit) wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw eigen land, waar dit van toepassing is.

DE GEGEVENS DIE NIELSEN VERZAMELD

Nielsen verzamelt persoonsgegevens van:

 • Onze panelleden: particulieren en huishoudens die contractueel overeenkomen om deel te nemen aan een of meer panels van Nielsen. We verwerken ook persoonsgegevens om te werven voor panels die accuraat het “totale publiek” vertegenwoordigen.
 • Mensen die we benaderen met betrekking tot enquêtes van Nielsen die online, persoonlijk, per telefoon, e-mail of post zijn uitgevoerd
 • Browsers of mobiele apparaten die worden gemeten door onze digitale en mobiele producten of worden gesegmenteerd in doelgroepen voor online of mobiele advertenties door de Nielsen Marketing Cloud.
 • Bezoekers van onze websites en mensen die contact met ons opnemen via onze websites, via e-mail of anderszins.
 • Openbare bronnen: over de openbare activiteiten van bepaalde publieke figuren, zoals professionele atleten.
 • Openbaar beschikbare sociale media berichten, voor producten die de online reactie op video-inhoud, producten en merken meten.
 • Onze medewerkers, contractanten en zakelijke contacten bij andere bedrijven gedurende onze bedrijfsvoering.

ZINVOLLE KENNISGEVING EN KEUZE

We geven duidelijke informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. We bieden keuzes over onze gegevensverzameling op een tijdstip en in een context die de gevoeligheid van de verzamelde gegevens weerspiegelen. Panelleden en respondenten van enquêtes gaan akkoord met het verzamelen en verwerken van hun gegevens en kunnen hun deelname op elk moment intrekken. Personen hebben ook de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden voor onze online en mobiele gegevensverzameling.

KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

We werken er voortdurend aan om de persoonsgegevens die we verzamelen bij te houden, zodat deze volledig, accuraat, relevant en actueel zijn.

GRONDSLAG VOOR VERWERKING

Veel privacywetten verplichten bedrijven een wettelijke grondslag vast te stellen voor hun gebruik van persoonsgegevens. Hoewel Nielsen verschillende wettelijke grondslagen heeft vastgesteld voor verschillende soorten verwerking, zal in bijna alle gevallen onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens een van de volgende zijn:

 • Uitvoering van een contract – Nielsen exploiteert haar onderzoekpanels en voert onderzoeken uit op basis van een contract, een lidmaatschap van een panel of overeenkomst voor marktonderzoek tussen Nielsen en onze proefpersonen. Voor veel panels hebben deze overeenkomsten betrekking op alle leden van een huishouden, omdat marktonderzoek praktijken vaak een analyse van gegevens op huishoudniveau vereisen.
 • Toestemming – Waar Nielsen haar verwerking van persoonsgegevens baseert op toestemming, kunnen we rechtstreeks toestemming vragen aan personen of, wanneer Nielsen optreedt als een gegevensverwerker (een dienstverlener richting een ander bedrijf), kunnen we vertrouwen op toestemming verkregen door de gegevensbeheerder (een derde partij die [doorgaans] een directe relatie heeft met de persoon en toestemming verkrijgt).
 • Rechtmatige belangen – In sommige gevallen kunnen we de verwerking van persoonsgegevens baseren op ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van marktonderzoek of andere diensten, vanwege de voordelen ervan voor het verbeteren van de efficiëntie voor onze klanten en de markten waarin zij actief zijn. Waar we ons hierop baseren als onze grondslag voor verwerking, zorgen we ervoor dat onze activiteit op een gepaste manier wordt gebalanceerd door sterke privacybescherming, die is bedoeld om de risico’s voor betrokkenen te minimaliseren.

MINIMALISATIE VAN GEGEVENS EN BEPERKING VAN VERZAMELING

Door het concept van minimalisatie van gegevens te volgen, beperken we de verzameling van persoonsgegevens tot het uiterste, terwijl we toch betekenisvolle en accurate metingen en inzichten kunnen afleiden.

 • Wanneer we directe identificatiemiddelen gebruiken, beperken we de toegang tot dergelijke gegevens, zowel intern als extern, en vertrouwen we op onze maatregelen voor gegevensbeveiliging, die zijn bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
 • Voordat we gegevens van derde partijen verkrijgen, beoordelen we de methoden voor gegevensverzameling van de derde partij en de privacyverklaringen die aan de personen beschikbaar worden gesteld om ervoor te zorgen dat ons gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de verplichtingen die deze bedrijven aan de personen hebben aangegaan.
 • Wanneer we identificerende elementen hebben verwijderd uit de gegevens die we verzamelen, nemen we maatregelen om te voorkomen dat de gegevens opnieuw worden gekoppeld aan identificeerbare gegevens.

BEPERKT GEBRUIK EN BEWARING

We beperken de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens tot medewerkers van Nielsen en serviceproviders met een rechtmatig zakelijk doel. We hebben een bewaarbeleid voor gegevens ingesteld om te beperken hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN PORTABILITEIT

We bieden personen redelijke mogelijkheden om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die Nielsen over hun bewaart en deze te corrigeren als deze onjuist is. Waar het toepasselijk recht het toelaat, bieden we personen ook de mogelijkheid om te verzoeken dat de persoonsgegevens die Nielsen over hun bewaart, worden verwijderd of permanent worden geanonimiseerd of dat een kopie van hun gegevens aan hun wordt verstrekt of aan een andere partij wordt overgedragen.

GEGEVENS VAN KINDEREN

We houden ons aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verzamelen van gegevens over kinderen. Wanneer we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, doen we dat met toestemming van de ouders, die op elk moment kan worden ingetrokken

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHTEN

We respecteren de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot grensoverschrijdende overdracht van en toegang tot persoonsgegevens.

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

We verkopen geen gegevens die personen direct identificeren en we verbieden onze klanten contractueel geanonimiseerde gegevens die we aan hun verstrekken (bijv. doelgroep statistieken) opnieuw te identificeren. Bovendien verbieden we ontvangers contractueel om onze gegevens te gebruiken om beslissingen te nemen over krediet, verzekering, huisvesting, dienstverband of overige juridische invloeden voor personen. We vereisen contractueel van dienstverleners die toegang hebben tot onze gegevens om deze te beveiligen en alleen te gebruiken om de diensten te verlenen waar ze opdracht voor hebben. We zullen gegevens verstrekken aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, om de wettelijke belangen van Nielsen te beschermen en, waar nodig, om de gezondheid of veiligheid van anderen te beschermen.

GEGEVENSBEVEILIGING

We implementeren organisatorische, technische en administratieve maatregelen in meerdere lagen die zijn bedoeld om de persoonsgegevens die wij beheren te beschermen. Deze bevatten onder andere: beperking van de toegang tot gegevens; gebruik van technologische maatregelen zoals firewalls, encryptie, malware bescherming en inbraakdetectie; behoud van beleidslijnen die zijn afgestemd op een breed scala aan wettelijke vereisten; en onze partners verantwoordelijk houden voor het handhaven van veilige methoden voor de behandeling van gegevens en het naleven van onze interne beleidslijnen. We hebben een wereldwijde organisatie van gekwalificeerde professionals voor gegevensbeveiliging en nemen deel aan regelmatige testen van het systeem en het updaten van onze besturingselementen om up-to-date te blijven met de veranderende technologie en beveiligingsrisico’s.

ERELDWIJD BEREIK, LOKAAL CONTACT

We zijn toegewijd aan het respecteren van de diverse culturen en lokale wetten van de landen waarin we actief zijn.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of contact wilt opnemen met onze EU-functionaris voor gegevensbescherming, neemt u dan contact met ons op (privacy.department@nielsen.com). U kunt ons ook een brief sturen op de volgende adressen:

Voor EU-landen:

T.a.v.: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Voor overige landen:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Vragen over privacy kunnen ook per e-mail worden ingediend via:
privacy.department@nielsen.com.