Løsninger

NIELSEN 2022

PROSJEKT MANUAL

NORSK AUDIO MÅLING

INTRODUKSJON

FRA RADIO TIL AUDIO

Norge har målt radiolytting med Personal People Meters (PPM) siden 2006. Radiokanalene har flyttet over alt innhold til DAB+ og online, et arbeid som ble ferdigstilt i slutten av 2017. Dagens undersøkelse omfatter måling og rapportering av alt audio-innhold fra deltagende selskaper, fra live til time-shifted inkludert kringkastet, online og podcasts. Målingen skjer uavhengig av distribusjonsplattform og bruksenhet for å holde tritt med et audiolandskap i stadig endring.

SERVICEOVERSIKT

Nielsens løsning for audiomålinger i Norge er en PPM-sentrisk tilnærming kombinert med et Digital Software Development Kit (SDK) for en census basert digital lyttermåling.

Ved hjelp av vår patenterte PPM-teknologi, kan Nielsen samle inn data fra et panel for å måle all radio- og audiolytting fra deltagende kringkastingsselskaper. Dette inkluderer DAB+, Online, TV og FM-innhold; all lytting som skjer i hjemmet, ute av hjemmet, i bil og i fritidsbolig. Den lille PPM-målerenheten bæres hele dagen av panelmedlemmene. Måleren fanger opp en ikke hørbar kode som inngår i alle radiosendinger. Den rapporterer deretter lytting automatisk over natten via mobilnettet. Lyttingen rapporteres påfølgende morgen til markedet.

De rapporterte dataene vil bli levert via Nielsens programvare for lytterdata som heter eRAM, eller via alternativt valgfritt verktøy som for eksempel TechEdge. Ved å kombinere Nielsens PPM-hardware enkoder, for å måle live lineært innhold, med fremtidens PPM-software enkodere, for å måle on demand og tidligere kringkastet innhold, vi vil kunne kode, måle og levere valutaen for måling for all radio og audiolytting, uavhengig av hvordan det konsumeres.

I tillegg til å tilby den PPM-sentriske løsningen som er skissert ovenfor, vil vi tilby Nielsens Digital Software Development Kit (SDK) for å møte de unike egenskapene til det digitale audiolandskapet i Norge. SDK kombinerer måling av digital lytting med globale anerkjente metoder, og slik kan kundene våre måle total dekning av lyttingen. I tillegg gir Nielsens SDK-data innsikt, og nøyaktig kvantifisering, av omfanget og formen for online lytting på smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Målingen vil bli brukt til å måle og rapportere all lytting via mobilapper og webspillere – uavhengig av lytteenhet. Deltakende kringkastere vil integrere SDK på sine digitale plattformer, noe som igjen vil gi Nielsen mulighet til å levere volumetrisk rapportering av digitalt audioinnhold som forbrukes via mobile og webaktiverte enheter. Viktigst av alt, skaper det en plattform og et innblikk i det stadig skiftende landskapet av audiokonsum.

Denne prosjektmanualen er utformet for å beskrive og dokumentere relevante aspekter ved audiomålingen til interesserte parter. Eventuelle endringer i måling vil bli oppdatert i denne manualen.

ETABLERINGSUNDERSØKELSEN

Som en del av måleløsningen inngikk Nielsen et samarbeid med Norstat for å gjennomføre en unik, frittstående “Etableringsundersøkelse” (ES) for å sette grunnlaget for audiomålingen.

Formålet med etableringsundersøkelsen var å:

 • Kartlegge audiouniverset i Norge;
 • Opprette et utvalg for å rekruttere panelet.

UTVALG

Forskjellige utvalgsstørrelser er nødvendig for å kunne gi en en representativ beskrivelse av audiolyttingen i Norge, samt for rekruttering av panelet. Følgelig har to parallelle undersøkelser blitt gjennomført samtidig. Nielsens partner, Norstat, har gjennomført 6000 intervjuer for etableringsundersøkelsen. Den første undersøkelsen ble brukt til å beskrive audiolandskapet, i tillegg til målet om å levere adresser til rekruttering. Den andre undersøkelsen, kjent som Pre-Recruitment Survey, ble brukt til å samle flere adresser ved å bruke et kortere spørreskjema for å utvide panelrekruttering.

UTVALGSRAMME OG METODE

Innbyggere i Norge i alderen 10+ som bor i private husholdninger er representert i Etableringsundersøkelsen. Før etableringsundersøkelsen velges et tilfeldig utvalg av personer fra Bisnode Matchit-databasen. Utvalget var et stratifisert sannsynlighetsutvalg.

Strataene ble spesifisert på bakgrunn av;

 • Geografi (19 fylker + 4 store byer som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim). Innenfor strata ble kvotekravene gjennomført ved sammenfletting.
 • Alder (10-19; 20-29; 30-39; 40-49, 50-64, 65+)
 • Kjønn

Kvotebruk som utvalgsramme inneholder informasjon om alder og kjønn for abonnenter, men vedkommende er ikke den samme personen som deltakerne i undersøkelsen i alle tilfeller, spesielt i tilfeller med fastnettelefonnumre. 93% av utvalget ble kontaktet via mobiltelefon og 7% via fastlinje. I tilfeller med mobiltelefonnummer deltok primærbrukeren i undersøkelsen, mens ved fastnettelefon ble “siste bursdag” -utvelgelse implementert for å sikre et tilfeldig utvalg.

Mens denne tilnærmingen er en individuell personbasert utvalgsmetode, ble det samtidig samlet inn demografiske opplysninger fra alle medlemmer av husstanden der personen på det valgte telefonnummeret var bosatt. Nielsen rekrutterer hele husholdninger og utvalgprosedyren for husstandsmedlemmene er basert på hvor godt husholdningens sammensetning passer med den definerte panelprofilen som skal rekrutteres. Grunnlaget for universestimatet er det individuelle representative utvalget.

INTERVJUER

Ved starten av hvert intervju redegjorde intervjueren for formålet med undersøkelsen og ved slutten av hvert intervju informerte den intervjuende om at vedkommendes husstand kan bli invitert til å delta i PPM-panelet på et senere tidspunkt. Gjennomsnittlig lengde på intervjuet var 15 minutter. Hovedkomponentene for den sosio- demografiske informasjon inkluderer:

 • Husstandsstørrelse;
 • Individuelle sosio-demografiske egenskaper til hvert husstandsmedlem: kjønn, alder, utdanning, yrke.

Radioutstyr / Internett-apparater / Lytteadferd:

 • FM / DAB-radio eierskap;
 • FM / DAB radio i bil;
 • FM / DAB-radio i andre hjem / fritidsbolig / båt;
 • Internett-tilkobling hjemme;
 • Eierskap av PCer, nettbrett, smarttelefoner;
 • Egenrapportert nivå av lytting, estimering av nivå for radiolytting (fordelt inne/ute av hjemmet);
 • Lytting til podcaster;
 • Lytting via TV;
 • Lytting via mobiltelefoner;
 • Lytting gjennom hodetelefoner;
 • Lytting til audio streams via internett

Etableringsundersøkelsen inkluderte all informasjon som ble brukt for panel- utvalgskontroller eller vektingskontroller, og estimeres fra etableringsundersøkelsen. Pre-Recruitment Survey var begrenset til informasjon som ble brukt til panelutvalgskontroll og vedlikehold av panelutvalg i de neste 12 månedene.

Feltarbeidet for etablering og rekruttering ble gjennomført via Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) hos Norstat.

VEKTING

Etableringsundersøkelsen vektes for å balansere bias som følge av utvalg og avslag. Kilden til vektningsmatrisen er data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og de justere universene er implementert på PPM panelet. Siden etableringsundersøkelsen representerer innbyggere som er minst 10 år gamle i private husholdninger, gjenspeiler befolkningsdataene også dette segmentet i samfunnet.

Følgende kategorier brukes i vektingsprosessen:

 • Kjønn
 • Alder (10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-64, 65+)
 • Utdanning (barn under 16 år, personer med videregående/yrkesrettet utdanning eller lavere, personer med høyere utdanning på mer enn 4 år)
 • Type område (urban, annet)
 • Husholdningsstørrelse (1, 2, 3, 4, 5 eller flere medlemmer)

Vektningsmetoden var en iterativ, såkalt RIM vekting prosedyre.

ÅRLIG UNDERSØKELSE

Etableringsundersøkelsen danner grunnlaget for en regelmessig oppdatering av radiomarkedet som fornyes på årlig basis. Vi kaller denne vår årlige undersøkelse (Annual survey). Gjennomføring av den årlige undersøkelsen skjer i to bølger. Gjennom året vil vi sørge for en oppdatert utvalgssramme for rekruttering.

UNIVERS FOR MÅLINGEN

For å rapportere nøyaktige tall for befolkningens audiolytting er det av stor betydning at sammensetningen av de menneskene vi måler er representative for det universet vi skal beskrive. Universet for PPM-panelet er, i likhet med Etableringsundersøkelsen, befolkningen i Norge i alderen 10 år eller eldre som bor i private husholdninger. Nielsen henter universstørrelsene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Dataene som skal brukes til panelbalansering eller vekting, er tilgjengelige og oppdaterte i offisielle statlige statistiske publiseringer, men å gjøre dem slik at de refererer til spesifikke deler av befolkning krever noe justering. De implementerte universene er følgende:

Oppdatert univers implementeres 1.januar hvert år.

* Oslo , Bergen , Trondheim , Stavanger , Bærum , Kristiansand , Fredrikstad , Tromsø , Sandnes , Drammen , Sandefjord , Asker , Sarpsborg , Skien , Lillestrøm , Bodø , Ålesund , Tønsberg , Arendal , Larvik , Halden , Horten , Molde , Kristiansund , Haugesund , Lillehammer , Hamar , Gjøvik , Øygarden , Askøy , Moss , Porsgrunn , Alta , Sunnfjord , Sogndal , Lørenskog , Nordre Follo , Kongsberg , Harstad , Ringerike

PPM TEKNOLOGI

Encoding

En encoder, tilgjengelig i analoge, digitale (AES) og flerkanals digitale (AES) varianter, setter inn et uhørbart audiovannmerke i radioprogrammet (sendingene) til aktørene som deltar i undersøkelsen. Vannmerket, som senere dekodes av PPM, inneholder både en unik stasjonsidentifikator og et tidsstempel. Denne unike koden gjør det enkelt å identifisere hvilken stasjon paneldeltakeren har lyttet til, selv om flere stasjoner har samme kringkastingsinnhold. For å skille måling på leveringsplattform (dvs. DAB, Web, TV), vil kringkasteren kunne installere en separat encoder (eller separat inngang via multikanaldigitalkoderen) på hver plattformstream som skal måles.

Kodingsløsningen med PPM gir i tillegg fleksibiliteten til koding på flere lag. I tilfeller med en nasjonal kringkasting vil innholdet bli vannmerket med en Network Layer stasjonsidentifikator, mens hver lokal feed vil bli vannmerket med en unik lokal stasjonsidentifikator. Disse vannmerkene kan begge brukes på samme audioinnhold. Å ha begge lagene til stede, vil tillate en bedre forståelse av det nasjonale publikum gjennom Network Layer, samtidig som de lokale / regionale tilknyttede stasjonene får en oversikt over deres publikum gjennom analyse av det lokale vannmerket som er tildelt dem.

PPM Teknologi

PERSONAL PEOPLE METER (PPM)

Den lille PPM-enheten bæres hele dagen av panelmedlemmene. Den plukker opp den ikke hørbare koden (vannmerket) som er inkludert i alle audiosendinger og rapporterer lyttingen i løpet av natten via mobilnettet. I PPM’en sitter det en mikrofon av høy kvalitet som er designet for å fange opp audiosendinger med det kodede vannmerket, og den fanger opp lytting selv i utfordrende akustiske omgivelser (omtrentlig slik et menneskelig øre oppfatter). Meteret registrerer bevegelsesdata via et internt akselerometer som brukes til å overvåke og bekrefte panelistenes overholdelse av avtalt bruk og bæreanvisning. Det er også utviklet og implementert en algoritme i PPM-enheten som gjennom bevegelsessensoren fanger opp lytting i bil. Meteret kan plukke opp signaler fra en bluetooth basert lokasjonsindikator for å fange opp eksponering hjemme og utenfor hjemmet.

PPM’en har et grønt lys på siden som viser at den er i bevegelse og at den fungerer som det skal. Det grønne lyset er en viktig påminnelse for at panelistene skal bære PPM med seg. Hvis de legger fra seg PPM’en et sted, begynner lyset etter en stund å blinke for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Hvis PPM’en ikke registrerer ny bevegelse, vil det grønne lyset etter en liten stund slukke. Når bevegelse igjen oppdages av akselerometeret, tennes lyset på nytt.

Personal People Meter

PPM PANEL

UTVALG PANELISTER

Det norske PPM-panelet vil i 2019 består av 2000 rapporterende panelister når det er komplett.

Ethvert panel skal være representativt for universet som det er valgt ut fra, både ved første rekruttering og de påfølgende. I forhold til representativitet mener Nielsen at lyttertadferden til panelet trygt kan brukes til å projisere lytteradferden fra enkeltpersoner definert i universet. Dette kan bare oppnås hvis panelmedlemmene gjenspeiler individets omfang og naturlig adferd i befolkningen (universet). Vårt panel er representativt for alle personer i alderen 10+ som bor i private hjem i Norge. Panelet utelukker den institusjonaliserte delen av befolkningen: hotellbeboere og boliger til eldre, studentboliger og fengselpopulasjonen. Det utelukker også fagfolk fra reklame- og medieindustrien.
En tilfeldig utvalgte prøve kan ikke være helt proporsjonal på grunn av forskjellig responsrate i forhold til demografiske egenskaper. Demografi som har betydelig innvirkning på audio lytteradferd, men impliserer forskjellig responsrate for rekrutterte personer, bør kontrolleres. Ved valg av panelkontrollkategorier ble også de maksimale kontinuerlige nåværende kontrollsettene vurdert. Panelkontrollvariablene er følgende:

På husstandsnivå:

 • Husstandsstørrelse
 • Region

På individnivå:

 • Kjønn
 • Alder
 • Utdanning
 • Bytypeområde

Kategoriene av variablene samsvarer med universets estimeringskategorier.

Nielsen implementerer en spesifikk rekrutteringsstrategi for husholdningers tilstrømning til panelet, der vi rekrutterer alle medlemmer av husstanden til å delta i målingen. Disse husholdningene rekrutteres basert på panelets behov og på egenskapene til husstandsmedlemmene.

Nielsens seleksjonsvalg baseres på følgene:

 • Identifiser og definer nødvendige variabler og inkluder i panelkontroller;
 • Anslå antall tilstrekkelige hjem
 • Alle adresser fra etablerings- og rekrutteringsundersøkelser er lastet opp i en Nielsen-database og brukes til panelrekruttering
 • Beregn en indeks som rangerer de potensielle husstandene for å identifisere medlemmer som best forbedrer panelets oppbygging;
 • Generer rekrutteringsliste for panelrekrutererne. Rekruttereren må følge en sekvensiell rekkefølge på listen, uten unntak, og all innsats blir brukt for å rekruttere husholdninger med best match.

Nielsen overvåker nøye den installerte og rapporterte panelbalansen i panelkontrollgrupper og vil gjøre en stor innsats for å rette opp om det skulle bli ubalansert. Den endelige ubalansen korrigeres ved vekting.

Det forventes betydelige endringer i mediemiljøet og i samfunnet generelt. Derfor må den metodiske tilnærmingen som brukes til å overvåke audiokonsumet være fleksibelt og kunne tilpasses disse endringene. Panelkontroller og vektingsstrukturer bør vurderes minst en gang hvert annet år, eller årlig ved å analysere panelets konsum via PPM dataen.

REKRUTTERING

Nielsen bruker en telefonbasert rekrutteringsmetode (CATI). Alle rekrutterere er spesialutdannet for sine roller. Under samtalen forklares kravene for å være en del av PPM-panelet, og via en rekke spørsmål blir potensielle panelister kartlagt for å fastslå potensialet for å delta i panelet. Panelmedlemmer kan ikke være deltakere i andre panelundersøkelser, og ingen medlemmer av husstanden kan være ansatt i medierelatert virksomhet som reklame, radioproduksjon etc. Etter screening blir mer detaljert informasjon om husholdningen innsamlet, inkludert alle egenskaper som er en del av våre panelkontrollvariabler, panelvektvariabler og rapporteringssegmenter.

Rekruttereren er pålagt å forklare detaljert hvordan målingen foregår og gi informasjon om installasjonsprosessen, samt panelinsentivordningen. Rekruttereren vil også forklare prosedyren for hvordan de signerer en online konfidensialitetsavtale. Ved vellykket gjennomføring av rekrutteringsintervjuet blir en arbeidsordre plassert og en PPM Velkomstboks (under) sendes til alle aktuelle medlemmer av husstanden.

PANELINSTRUKSJONER FOR BRUK OG OVERHOLDELSE

Etter at paneldeltakerne har mottatt PPM Velkomstboksen, veiledes paneldeltakere til å bære med seg PPM’en hver dag, fra “morgen til kveld”. Meteret registrerer bevegelsesdata via et internt akselerometer som brukes til å overvåke og bekrefte panelistens overholdelse av bruk- og bæreanvisninger. Panelmedlemmer 20 år+ betraktes som “Intab” (rapporterende) for den aktuelle mediedagen hvis måleren har 8+ timers bevegelse og ingen tekniske feil. Spesifikke tidskrav i forhold til bevegelse kommuniseres ikke til paneldeltakerne. Barn i alderen 10-19 år betraktes som Intab for mediedagen hvis de har 5+ timers bevegelse og ingen tekniske feil. Panelister som ikke oppfyller bevegelseskravene motiveres til deltakelse av Nielsens support team. Ulike kontaktmetoder brukes til å motivere til deltagelse, inkludert telefonsamtaler, e-postmeldinger, tekstmeldinger og positive insentiver. Panelister godtgjøres med insentiver i forhold til bæretid. Panelistene oppnår 1 poeng for hvert 10. minutt de bærer PPM’en. Spesielle insentiver brukes til å motivere til deltakelse i ferier og sommermåneder når paneldeltakere ikke kan følge sine dagligdagse vaner. Kun de som bruker PPM’en i henhold til instruksjonen (de som er Intab) er inkludert i ratingen for mediedagen. De panelistene som ikke er karakterisert som Intab for mediedagen er ikke inkludert i ratingen. Våre audio- og PPM-spesialister vurderer teknisk data og atferdsdata som PPM’en sender for å få innsikt i panelistenes overholdelse og korrekt teknisk måling.

LYTTING VIA HODETELEFONER

PPM’en måler lytting via kablede hodetelefoner ved bruk av et spesialadapter som kobles mellom hodetelefonene og PPM’en. Adapteret kobles til PPM-måleren via mikro-USB-kontakten, og består av 2 deler deriblant en 3,5 mm lyttekontakt. Den andre enden er designet for å koble til kildeenheten, mens lyttekontakten gjør det mulig for panelisten å koble til hodetelefonene. Når adapteret brukes, sendes lyd gjennom adapteret direkte til hodetelefonene, med en kopi som også er tilgjengelig for PPM-en via mikro-USB-tilkoblingen. PPM-måleren dekoder og logger vannmerkene som er innebygd i audiosendingen samtidig som den registrerer dato/klokkeslett for når panelisten kobler av/på adapteret fra PPM’en.

PANELISTER PÅ REISE

For paneldeltakere som reiser i Norge, blir panelistene instruert til å ta med seg sine PPM’er (inkludert reiser til fritidsbolig i Norge). Paneldeltakere som reiser utenlands (utenfor Norge) blir veiledet for å varsle Nielsens Panel team og skal la PPM’en blir værende hjemme. Panelister blir merket i systemet som “på ferie” og inngår i dataene som 0 lyttere. Resten av husholdningen vil bli målt som normalt.

LYTTING I OG UTENFOR HJEMMET, SAMT I FRITIDSBOLIG OG BIL

Teknologien som brukes for å avgjøre om lyttingen foregår i eller utenfor hjemmet er via en “hjemmeindikator” som plasseres i et strømuttak i boligen. Dette blir utdelt til paneldeltakere sammen med PPM måleren for å registrere PPM’ens tilstedeværelse i hjemmet. Denne hjemmeindikatoren, som bruker Bluetooth-teknologi, plugges inn i en standard stikkontakt i hjemmet. Den er alltid på og har en Bluetooth-adresse som PPM’en kan bruke til å validere sin autentisitet og registrere ”lytting i hjemmet”. Den vil også registrere om PPM’en ikke er i hjemmet. Når informasjonen er validert, logges tiden som måleren har vært i og ute av hjemmet. Disse dataene sendes til våre behandlingssystemer og lar oss rapportere og skille mellom lytting som fant sted i hjemmet, utenfor hjemmet, og lytting totalt. Målingen inkluderer også måling og rapportering av lytting som skjer i fritidsbolig med en egen “fritidsboligindikator”. Eierskap av fritidsbolig vil ikke bli brukt som panelkontroll. Det er frivillig for paneldeltakerne å plassere “fritidsboligindikatoren”. Fra 1. januar 2020 måler Nielsen også lytting i bil. Det er utviklet og implementert en algoritme i PPM-enheten som fanger opp denne type lytting ved hjelp av bevegelesessensoren som finnes i PPM-enheten.

DATAKONFIDENSIALITET

Det er kritisk at identiteten og de personlige egenskapene til installerte personer holdes konfidensielle og kun gjort tilgjengelig hvis det er strengt nødvendig. En avtale undertegnes ved oppstart, og denne garanterer at Nielsen oppbevarer personens data på en konfidensiell måte, samtidig som det stilles krav om at privatpersoner holder sitt medlemskap privat.

Filen som kobler panelnumrene til navn og adresser er sikret mot uautorisert tilgang. Tilgangsnivåer er kun gitt til brukere basert på informasjonen de trenger. Systemet tilbyr ulike nivåer av tilgang til brukere, slik at bare bestemte brukere vil ha muligheten til å endre filen. For ytterligere sikkerhet er filen kryptert. Dette er en dobbelt sikkerhetsprosess for å sikre konfidensialiteten til panelmedlemmenes informasjon.

Hvis opplysninger om panelmedlemmenes adresser er påkrevd (for ekstern revisjon etc.), vil partene bli pålagt å signere konfidensialitetserklæringer og får bare tilgang til opplysninger som er strengt påkrevd for å utføre sine oppgaver.

PANELISTINSENTIVER

Insentivene til personer som deltar i det norske radio audio panelet vil være en kombinasjon av et fast insentiv og et tilleggsinsentiv man kan oppnå ved å oppfylle de nødvendige bruks- og bærekravene for PPM. I hovedtrekk:

 • Velkomstgave – Innledende bonus for å delta i panelet
 • Poeng for bæretid – Det gis ett “poeng” for hvert tiende minutt bæretid
 • 90 dagers bonus – Fast bonus opptjent for å delta i panelet i 90 dager
 • Ett års jubileumsbonus – Fast bonus for å delta i panelet i et år

Nielsen aggregerer poengene daglig, og bestiller gavekort etter henvendelse fra panelistene direkte fra en valgt ekstern partner – GoGift – disse sendes deretter ut fra oss til den som har bestilt.

PANELUTSKIFTNING OG TURNOVER

Nielsen erstatter minst 20% av panelet årlig (med unntak av det første året av tjenesten).

Det er flere grunner til panelutskiftning, blant annet:

 • Naturlig utskiftning – Husholdninger som melder seg ut og ikke lenger vil delta i panelet
 • Panelbalansert tvungen utskiftning – Dette er husholdninger som befinner seg innenfor en overrepresentert kontrollcelle og dermed må skiftes
 • Kvalitetskontrollert tvungen utskiftning – Hvis en person eller en husholdning konsekvent ikke overholder regler og instruksjoner for panelet og bæring av PPM’en avslutter Nielsen forholdet.
 • Utløpsbasert utskiftning – Husholdninger og paneldeltakere blir skiftet ut etter en bestemt tidsperiode. Normalt varierer dette fra to til tre år, men kan justeres etter industriens preferanser.

PPM DATA EDITING

MINUTT PER MINUTT GRANULARITET

Nielsens PPM-løsning er utformet for å rapportere data på granulært nivå, og vil måle og rapportere de deltakende selskapers data på et minutt for minuttnivå. PPM-måleren logger på “Medie Deteksjons Eventer” (MDEer) med 15 sekunders mellomrom. Disse MDE’ene går gjennom en serie media redigeringsregler for å lage “media episoder”. En media episode lytter til en bestemt media kode (en encoder på en stasjon) i en tidsperiode eller et bestemt tidsintervall. Det er to media edit regler som konverterer 15 sekundersintervallet og omdanner det til et minuttnivå. Nærmere bestemt er redigeringsreglene:

 1. Konverter 15 til 30 sekundersregelen – Gjeldende standard om å konvertere 15 sekundersintervall til 30 sekunders intervall.
 2. Avrunding til minutt regel – Gjeldende standard om å omdanne dataene til et minuttnivå.

Time-Shifted Listening (tsl)

PPM-systemet er i stand til å bestemme og rapportere tidsforskjøvet lytting (TSL) ved å sammenligne tidspunkt for lytting på PPM-måleren med det kodede tidsstempelet som er en del av eCBET- vannmerket. Det kodede tidsstempelet som er inkludert i vannmerket, representerer den tiden som innholdet opprinnelig ble kringkastet. Dette tidsstempelet, som har en granularitet på 1 minutt, er laget som en verdi som representerer antallet minutter som det har gått siden en bestemt dato og klokkeslett (epoch dato).

PPM-datalogger som returneres hver natt til innsamlingsserveren inneholder både tidspunktet for når vannmerket først ble oppdaget, samt det innebygde enkoder tidsstemplet i vannmerket. Når disse dataene blir behandlet og lyttersekvensene opprettes, analyseres begge disse tidsstemplene for å avgjøre om lyttingen vil bli rapportert som live eller som tidsforskjøvet lytting.

Data for tidsforskjøvet lytting leveres hver dag, men kun inkrementell lytting som har skjedd opptil 7 dager fra den opprinnelige sendingen. Tidsforskjøvet lytting opptil 28 dager leveres kun til private datasett.  Tidsforskjøvet lytting på samme dag som live rapporteres som live.

“In Dock” redigering

PPM kan oppdage kodede sendinger selv når den er plassert i dockingstasjonen. Såfremt panelisten er å anse som Intab for den aktuelle dagen blir lyttingen rapportert.

INNLEDENDE REDIGERING

En innledende redigering på opptil 60 sekunder blir brukt på dataene for å tillate forsinkelse i deteksjon, hvor en lyttesekvens føres med blank tid.

LOKASJONSDATA

Lokasjonsdata (i hjemmet, ute av hjemmet, i bil og i fritidsbolig) slås sammen med mediedata på minuttnivå basert på meterets klokketid for begge datastrømmene. Kontinuerlige mediestrømmer blir delt hvis deres varighet er knyttet til mer enn ett sted.

KVALITETSKONTROLL

FEILRAPPORTERING

I tillegg til overholdelse- og panelistrelaterte kontroller beskrevet ovenfor, støtter Nielsens system flere overvåkings- og varslingsnivåer for eventuelle feil som oppstår:

 • Automatisert infrastruktur og programovervåking er på plass for å varsle support team om eventuelle problemer eller feil som kan påvirke produksjon

Beslutning om å overvåke koding avgjøres hos hver enkelt av kringkastingsselskapene. Nielsens anbefaler sterkt at deltakerne overvåker live lineære strømmer for å sikre at enkoderne påfører mediekoder korrekt . Kringkasterne blir bedt om å installere en hardware som gjør dette mulig, en såkalt Multi-Channel Encoding Monitor. Denne enheten gir mulighet til å overvåke fire (4) unike signaler i en 1RU-boks og varsler kringkasteren via en rekke metoder (SNMP, Web Interface, Relay Closure) om eventuelt mulige enkodingproblemer. Kringkastingsselskapene har blitt rådet til å koble denne enheten til deres stasjons varslingssystem for øyeblikkelig å bli varslet om eventuelle enkodingproblemer da ansvaret for å opprettholde et kodet signal vil ligge hos den enkelte kringkaster.

Når den daglige produksjonen er ferdig, utføres en serie kvalitetskontroller av et dedikert team før de frigjør data til markedet og kunder. Kontrollene gjennomføres før hver leveranse for å forhindre feil i leverte data. Når kontrollene er fullført, blir et offisielt sammendrag produsert og levert til Nielsen Operations-teamet i Norge. I tilfeller ved feil i en kritisk kvalitetssjekk, vil en “Severity 1” (kritisk alvorlighetsgrad)-prosess tre i kraft, slik at alle nødvendige ressurser blir tilkalt for en passende respons for å rette feilen.

Data Backups

Alle spesifiserte data er sikkerhetskopiert med en daglig frekvens av vår nettbaserte skylagringsløsning. Tilbakekalling av sikkerhetskopier kan utføres på forespørsel ved bruk av Nielsens interne verktøy.

DATAPROSESSERING OG VEKTING

DATAOVERFØRING

Mediedagen er definert som 3:00:00 til 2:59:59 lokal tid. Hver kveld etter utløpet av mediedagen “ringer” PPM-meterne inn til innsamlingsportalen for å overføre dagens lytterdata. Overføring er satt til 3:00 til 5:00 om morgenen for Norge. For data som ikke samles inn i dette tidsvinduet (grunnet mangel på nettverk, flate batterier osv.), må PPM- apparatet forsøke hver 12. time til dataene er vellykket overført (hvis det ikke kan koble til så re-starter det). PPM-er er aktivert med et roaming-kompatibelt SIM-kort som kobler seg til mobilnettverk.

For å sikre at alle relevante data er inkludert, er sent ankomne data fra målerne inkludert i dataene i inntil 7 dager etter at mediedagen er avsluttet. På den syvende dagen etter datainnsamlingen anses dataene som endelige. Med andre ord blir data gjenoppgitt, reprosessert og publisert for de etterfølgende 7 dagene etter avslutningen av mediedagen, hver dag.

DATAVALIDERING OG REDIGERING

Når dataene for alle målere har blitt innsamlet og lytterdataen produsert, blir dataene fra disse individene i panelet videreført til databehandling. Dette systemet validerer dataene og vekter det for å gjenspeile befolkningen og deres lyttervalg. Prosessen gjennomføres hver dag og avsluttes med levering av data. Det neste trinnet består av to faser; validering og redigering.

VEKTEPROSEDYRER

Lyttingsdata blir først validert og redigert. De individene som passerer validerings- og redigeringsfasen blir deretter flyttet til neste trinn i produksjonsprosessen. Dette er vektningsfasen, hvor hvert individ mottar en unik “vekt” som angir hvor mange medlemmer av universet hver representerer på en gitt dag.

Med dette oppnås to mål:

 • Overførelse av panelets lytterdata til universet, for å gi estimater av det totale publikummet;
 • Korrigere for eventuelle ubalanser i den demografiske profilen til lytterpanelet sammenlignet med universet.

Ubalanser kan oppstå, og vektingssystemet vil bruke en algoritme som sikrer at individets vekting tar hensyn til flere karakteristikker av den enkelte samtidig. Vekting utføres daglig.

Nielsen bruker metoden RIM vekting. I RIM-vekting, også kalt “Random Iterative Method”, eller skalering, beregnes balansevekter for hver vektingsvariabel etter tur, på marginal basis. De resulterende cellene er mye større og flere variabler kan vektes, og tilfellene med null i verdi (tomme) celler unngås. Etter en rekke iterasjoner gjennom listen over vektningsvariabler, blir alle samtidig balansert.

Vektningsvariabelene er følgende:

 • Kjønn etter alder (10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-64, 65+)
 • Utdanning (barn under 16 år, personer med videregående/yrkesrettet utdanning eller lavere, personer med høyere utdanning på mer enn 4 år)
 • Type område (urban, annet)

LOGGPRODUKSJON

For å produsere kommersielle og redaksjonelle logger, sender kringkastere post-logger senest kl. 9.00 for rapportering innen kl 12.00 for foregående dag. Kringkasterne laster opp post-logger til en datakatalog på en Nielsen-server. Når loggene er levert, formaterer vårt behandlingssystem post-loggene til et felles format, gjennomfører våre interne kvalitetskontroller, og sender det videre for å produsere kommersielle og redaksjonelle logger. Loggene inneholder data som: stasjon, data, starttid, sluttid eller varighet etc.

RAPPORTERINGSRUTINER

DAGLIGE LEVERINGER

Nielsen utgir de daglige datafilene i et format som inneholder obligatoriske felt som også kan benyttes av 3. parts programvare. Filene vil inneholde en kartlegging av alle målte stasjoner og markeder og lytteestimater for alle panelister.

RAPPORTERING OVER-NATT OG LOGGDATA

Data produseres hver ukedag (mandag – fredag), unntatt offisielle helligdager og helger.

Nielsen leverer over-natt lytterdata klokka 09:00 for den foregående mediedagen og data over-natt lytterdata med logger før kl 12.00 for foregående dag.

Alle overnatts- og timeshifted lyttedatasett vil være tilgjengelige gjennom avtalt rapporteringsprogramvare for analyse sammen med aggregerte beregninger og RLD data.

 • Daglige datasett er også tilgjengelig i et åpent forhåndsdefinert format for analyseprogramvare fra andre leverandører

REPROSESSERT DATA

Reprosessert data, inkludert data som er reprosessert på grunn av sen ankomst fra meterne, overskriver tidligere data som er levert (så det finnes bare én versjon av sannheten til enhver tid).

TJENESTEVERSJON

MÅLRETTET DATADREVEN ANNONSERING

Fra januar 2020 kan målrettet datadreven annonsering forekomme i nettstrømmer fra følgende stasjoner: P4-stasjoner. For å sikre nøyaktighet av målingen har Nielsen satt en maksgrense på 2 minutter per time per stasjon. Alle stasjoner som til enhver tid overskrider denne grensen i løpet av en mediedag, vil bli bedt om å rapportere sine feeds på DAB- og nettdistribusjon separat, med egne spotlogger for GRP-rapportering. Lydkringkastere som plasserer målrettet datadreven annonsering, er pålagt å rapportere volum til Nielsen og Media Owners Committee (MOC) for den offisielle radiomålingen. MOC er ansvarlig for å overvåke og varsle Nielsen dersom en stasjon overskrider den avtalte maksimumsgrensen per time.

BILLYTTING

Billytting er rapportert som en egen variabel, inCAR fra 1. januar 2020.

P24-7 KOS

Bauer Media har endret navn på stasjonen Juleradioen til P24-7 KOS. Endringen er aktiv fra 25. desember 2019.

BAUER PLUSS

Bauer Media har lagt til en ny stasjon, Bauer Pluss, som en kombinert variabel av deres individuelle nettbaserte Pluss-stasjoner. Stasjonen vil være aktiv i offentlige datasett fra 26. mars 2020.

NRK NYHETSSENDINGER

På grunn av koronakrisen har NRK tillatt stasjoner som er en del av Norsk Lokalradioforbund (Det norske lokalradioforbundet) å kringkaste nyhetsinnhold fra NRK P1 i en begrenset periode. Endringen er aktiv fra 18. mars 2020 og ble avsluttet 31. mai 2020.

DIGITAL LYTTING

Software Development Kit (SDK)

I tillegg til den PPM-sentriske løsningen som er skissert over, lanserer Nielsens Digital Software Development Kit (SDK) som en del av målingen for å møte de unike egenskapene til det digitale audiolandskapet i Norge. SDK kombinerer digital lyttermåling med en global standard metode, slik at man kan måle totalt omfang for radiolytting. I tillegg gir Nielsens data produsert av SDK kringkasterne innsikt for å nøyaktig kvantifisere størrelsen og karakteristikken av deres online lyttere på smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Per 1. januar 2019 rapporteres de digitale lyttertallene målt av SDK kun til de deltagende kringkastere (ikke offentlig tilgjengelig).

Den nye løsningen vil bli brukt til å måle og rapportere all lytting via mobilapper og web, uavhengig av modell og device – smarttelefoner, tablets og datamaskiner. Viktigst av alt, skaper det en plattform og et grunnlag for å kunne adressere det stadig skiftende landskapet av audioforbruk.

SDK-data blir levert til deltakende kringkastere daglig (unntatt helger og helligdager). Hver kringkaster får en unik tilgang til en S3-bucket som huser både de offisielle dataene for markedet og uoffisielle data for deres eget innhold.

Deltakende kringkastere har integrert SDK på sine digitale plattformer, noe som igjen gjør det mulig for Nielsen å levere volumetrisk rapportering av digitalt lydinnhold som forbrukes via mobil- og nettaktiverte enheter. SDK-leveransen er en volumetrisk levering. Nedenfor er en liste over rapporter og felt som skal rapporteres via Digital SDK:

Digital Listening Chart
Audio projekt manual - Hva måles med SDK

BEGRENSNINGER VED BRUK

BEGRENSNINGER VED BRUK AV NIELSEN INFORMASJON OG EIENDOM

Alle Nielsen Audio Radio Ratings Data og / eller Nielsen Audio Measurement Service (inkludert alle Nielsen-tjenester rapportert via e-bøker), inkludert publikumsdata, estimater, rapporter og tabeller inkludert i denne, programvare, Nielsen-produkter, tjenester og informasjon relatert til dette (kollektivt , “Nielsen Informasjon”) er konfidensiell, proprietær og beskyttet av ulike lover om immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, statlige og føderale opphavsrettigheter av Nielsen. Nielsen Informasjon er gitt til godkjente lisensierte og autoriserte brukere i henhold til vilkårene for deres lisens / serviceavtale med Nielsen (“Nielsen-avtalen”) og i overensstemmelse med med de restriksjoner og begrensninger som er angitt her.

All Nielsen-informasjon er forbeholdt autoriserte og godkjente brukere, og deres autoriserte representanter, og kan kun gis tredjeparter som er uttrykkelig autorisert av Nielsen, til annonsører, potensielle annonsører og deres byråer med det formål å skaffe og beholde reklame, kundekontoer, og gjennom reklame eller salgsfremmende materiale som tillatt i henhold til eller spesifisert i lisensavtalen mellom Nielsen og selskapets kunder. Enhver bruk av Nielsen-informasjonen med det formål å selge annonseringstid eller -plass av eller på vegne av kringkastere, kabelnettverk, print, Internett, eller noe annet medium, må være underlagt en Nielsen-avtale som spesifiserer de tillatte bruksområdene. Hvis en autorisert bruker utleverer eller gir Nielsen-informasjon til en ikke-abonnent, med mindre det er skriftlig godkjent av Nielsen, å låne og / eller gi en kopi og / eller en gjengivelse av enhver del av en rapport eller Nielsen-programvare eller programmer til et uautorisert parti, inkludert (men ikke begrenset til) print medier, annonsører og / eller deres byråer, utgjør et forsettlig brudd på lisensavtalen mellom Nielsen og den autoriserte brukeren, og et brudd på Nielsens immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til, Nielsens opphavsrett.

Et brudd på Nielsens opphavsrettigheter kan føre til søksmål. Sitater fra autoriserte brukere av estimatene som tillatt i denne seksjonen med det formål å annonsere eller markedsføre, må identifisere Nielsen som kilde, og at Nielsens data, estimater, rapporter og programvare er opphavsrettslig beskyttet av Nielsen. Brukere av Nielsen Audio Radio Ratings Data og / eller Nielsen Audio Measurement Service skal også nevne at lytterestimatene er underlagt alle spesifikasjoner og begrensninger som er angitt i Nielsen-rapporten, og skal inneholde riktig marked, undersøkelsesperiode, type publikums- og lytterestimat, gjeldende dagpart (er) og gjeldende demografiske gruppe(r). En autorisert bruker til en hvilken som helst bestemt Nielsen Audio Radio Ratings Data og / eller Nielsen Audio Measurement Service kan ikke bruke eller referere, helt eller delvis, de demografiske dataene eller lytterestimatene som er angitt her -deler som refererer til en Nielsen Audio Radio Ratings Data og / eller Nielsen Audio Measurement Service som den autoriserte brukeren ikke abonnementer på.

Nielsen-informasjonen skal ikke brukes av uautoriserte parter på noen måte eller for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Nielsen.

ADVARSEL

All Nielsen Informasjon (inkludert, ubegrenset, Nielsens lytterestimater og rapporter) er proprietær og konfidensiell. Hvert Nielsens lytterestimat og rapport er beskyttet av ulike lover om intellektuell eiendom, inkludert, men ikke begrenset til, norske lov om opphavsrett. Uautorisert bruk av et Nielsen-publikums estimat eller rapport kan utgjøre forsettlig brudd på opphavsretten som søksmål med fare for erstatning og straff ved overtredelse av gjeldende lover. Alle brukere av Nielsen Audio Radio Ratings Data og / eller Nielsen Audio Measurement Service refereres til “Begrensninger i bruk av Nielsens informasjon og eiendom” på denne siden.

ANSVAR OG GARANTI

Nielsen gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, vedrørende: data innsamlet eller oppbevart av nielsen fra en kilde; den nåværende eller fremtidige metode som nielsen anvender ved produksjon av data, estimater, rapporter, og/eller programmer; eller programvare som er levert via denne tjenesten. For all Nielsen data, inkludert estimater, rapporter, og / eller andre aspekter ved denne tjenesten, skal man vite at bruk av dette er den godkjente brukers egen risiko ettersom tjenesten kun kan ansees som nielsens mening. All programvare leveres “som den er”-basis, troverdigheten og bruk av ovennevnte utgjør den godkjente brukers egen risiko. Nielsen er på ingen måte ansvarlig for tredjeparters feil ved levering av data eller tjenester i forbindelse med data, rapporter og / eller software lisensiert av Nielsen.

RESERVERING AV RETTIGHETER

Nielsen forbeholder seg retten til å utøve sin rett til å modifisere, gå bort ifra eller suspendere enhver policy, prosedyre eller metode som synes å være urimelig, ulogisk eller upraktisk.

I tillegg forbeholder Nielsen seg retten til ikke å produsere data og / eller lytterestimater og / eller eventuelle rapporter og / eller tjenester, når det etter Nielsen sin vurdering er utilstrekkelige data tilgjengelig for å oppfylle Nielsens minimums forskningsstandarder, eller eventuelle hendelser har truet påliteligheten av dataene.