Legal

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w badaniu Establishment Survey

Dzień wejścia w życie: 19 marca 2019 r.

Dziękujemy za wyrażenie zgody na uczestnictwo w naszym badaniu.
W ciągu dziesięcioleci swojej działalności Nielsen wypracował globalny standard badań rynkowych i badań preferencji konsumenckich. Nasza wiedza opiera się na reprezentatywnych próbach populacji i pomaga naszym klientom (np. producentom, sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom z sektora mediów, organizacjom non-profit oraz rządom) uzyskać wiedzę o tym, co oglądają, czego słuchają i co kupują konsumenci. Państwa uczestnictwo w badaniu pomaga przedsiębiorstwom w zrozumieniu Państwa wyborów i preferencji, co przyczynia się do zapewnienia konsumentom lepszych produktów i usług.

Jako administratorowi danych osobowych (dalej określany także jako “Nielsen”, “my”, “nam/nas”) , które są przetwarzane w związku z Państwa uczestnictwem w naszym badaniu, zależy nam na ochronie Państwa prywatności oraz na przejrzystym przetwarzaniu Państwa danych.

Niniejszy dokument wyjaśnia Państwu, jakie Państwa dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i chronimy, oraz stanowi informację o Państwa prawach. Zaznaczamy, że niniejszy dokument dotyczy wyłącznie Państwa uczestnictwa w badaniu ankietowym Establishment Survey, a nie Państwa uczestnictwa w panelach lub korzystania z innych usług online świadczonych przez Nielsen.

Uczestnictwo w naszych badaniach rynku jest zawsze dobrowolne. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z warunkami określonymi poniżej, prosimy o nieuczestniczenie w badaniu.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Spółka Nielsen zbierająca Państwa dane to AGB Nielsen Media Research ul. Przybyszewskiego 47, 01-849
Warszawa.
Informacje o całej grupie kapitałowej Nielsen, w obrębie której jedna spółka lub większa liczba spółek może przetwarzać Państwa dane można znaleźć pod adresem: https://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html.

W przypadku pytań ogólnych dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt pod adresem – https://www.nielsen.com/pl/pl/legal/privacy-statement/

W przypadku pytań o sposób przetwarzania danych prosimy o kontakt z przedstawicielem spółki Nielsen:

 • za pośrednictwem poczty: AGB Nielsen Media Research ul. Przybyszewskiego 47, 01-849 Warszawa;
 • telefonicznie: +48 22 8643190.
 1. Nasze zobowiązanie do zachowania poufności
 2. Jakie dane zbieramy
 3. Jak wykorzystujemy dane
 4. Komu przekazujemy Państwa dane
 5. Możliwości i przysługujące Państwu prawa
 6. Dane osobowe dzieci
 7. Bezpieczeństwo danych i przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 8. Przechowywanie danych

1. NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Nielsen przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). W rzeczy samej bardzo nam zależy na utrzymywaniu w poufności danych uczestników naszych badań, aby uniknąć nieporozumień z uczestnikami, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ich zachowanie w czasie badania, a co za tym idzie, na rzetelność jego rezultatów. NIE będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do promocji, reklamy lub bezpośredniej sprzedaży Państwu lub Państwa rodzinie towarów lub usług osób trzecich, i nie pozwalamy na to naszym klientom.

Poprzez uczestnictwo w badaniu rynku realizowanym przez Nielsen przyczyniają się Państwo do powiększania puli danych, służących do wykonania obliczeń statystycznych dotyczących uczestników. Nasze dane statystyczne są wykorzystywane przez wiele innych przedsiębiorstw do ustalania cen, reklam, działalności marketingowej (merchandising) oraz do podejmowania innych kluczowych decyzji biznesowych. W pkt. „Możliwości i przysługujące Państwu prawa ” poniżej znajduje się opis praw, jakie przysługują Państwu w związku z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. JAKIE DANE ZBIERAMY

A. Dane otrzymywane od Państwa

Prowadząc badanie otrzymujemy od Państwa dane osobowe; w niektórych przypadkach także dane członków Państwa rodziny. Mogą to być następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres email. Te dane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi, mogą zidentyfikować Państwa i członków Państwa rodziny; 
 • Dane demograficzne, np. wiek, płeć, stan cywilny, zawód oraz zakres uzyskiwanych dochodów; 
 • Państwa zachowanie i preferencje aby pomóc nam lepiej zrozumieć zachowanie konsumentów, wykorzystywanie produktów oraz tendencje rynkowe. Dane dotyczące zachowania to dane o tym, kiedy, dlaczego i jak Państwo robią pewne rzeczy, np. jak często kupują Państwo warzywa, kiedy oglądają Państw telewizję, lub gdzie jeżdżą Państwo na urlop. Dane dotyczące preferencji dotyczą Państwa wyborów, np. kupowanych płatków śniadaniowych, słuchanych kanałów radiowych, oglądanych kanałów telewizyjnych, wiadomości szukanych w Internecie.

B. Dane uzyskiwane przez nas z innych źródeł:

Jeżeli są Państwo członkami gospodarstwa domowego, dane określone w rozdziale A powyżej otrzymujemy od członka rodziny, który uczestniczył w badaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące Państwa pozyskujemy z innych źródeł, którymi są:

 • dane ze spisu powszechnego;
 • dane ogólnie dostępne, (np. z ogólnie dostępnych baz danych lub dane, które upubliczniają Państwo online);
 • wytwórcy lub sprzedawcy produktów, jakie Państwo kupują lub jakich używają;
 • inne podmioty, które mają prawo do dzielenia się z nami tymi informacjami, np. przedsiębiorstwa, które profesjonalnie trudnią się pozyskiwaniem lub porównywaniem danych.

Jako posiadacze tych wszystkich informacji otrzymanych od Państwa i informacji uzyskanych z ww. innych źródeł, wykorzystujemy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Państwa uczestnictwo w badaniu jest równoznaczne z wyrażoną przez Państwa zgodą na pozyskiwanie tych informacji i łączenie ich w ten sposób.

C. Dane, których NIE gromadzimy:

Nie gromadzimy danych dotyczących prawa jazdy, informacji bankowych (nr konta w banku) ani informacji dotyczących kart kredytowych.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE

Do badań rynku:  Wykorzystujemy zebrane dane osobowe, aby sporządzać charakterystyki rynków dla naszych klientów. Pomagamy przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć zachowania konsumentów, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących produktów i usług kierowanych na rynek.

Wykorzystujemy narzędzia i metody, które zapewniają anonimowość zebranych danych we wszelkich raportach, jakie sporządzamy dla naszych klientów. Przykładowo łączymy odpowiedzi uzyskane od Państwa z odpowiedziami innych uczestników badań, w celu przygotowania zagregowanego raportu, z którego nie można zidentyfikować żadnego uczestnika badania. 

Ponadto tworzymy raporty w oparciu o modelowane dane. “Modelowane dane” to prognozy tworzone w oparciu o cechy demograficzne i behawioralne (płeć, wiek, nawyki zakupowe) pewnych grup konsumentów, dzięki którym można przewidzieć, co chcieliby kupić konsumenci charakteryzujący się podobnymi cechami lub preferencjami. Prognozy te pomagają np. twórcom reklam w identyfikacji grup społecznych, które pozytywnie odpowiedzą na kampanię marketingową.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z realizowanym przez nas prawnie uzasadnionym interesem (oraz prawnie uzasadnionym interesem naszych klientów, tj. przedsiębiorstw sektora mediów) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, w celu prowadzenia badań rynkowych (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności).  

Do kontaktów z PaństwemWykorzystujemy dane osobowe, aby móc się z Państwem kontaktować.  W przypadku gdy kontaktujemy się z Państwem przez telefon (także przez telefon komórkowy), email, SMS, lub listownie, w zależności od tego, jakie dane nam Państwo podali – robimy to zwykle po to, by: 

 • potwierdzić lub wyjaśnić sens odpowiedzi udzielonych przez Państwa w badaniu; albo
 • zaoferować Państwu możliwość uczestnictwa w innych badaniach Nielsen. 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z realizowanym przez nas prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO wówczas, gdy komunikujemy się z Państwem w związku z Państwa uczestnictwem w naszym badaniu, gdy potwierdzamy lub wyjaśniamy sens odpowiedzi udzielonych przez Państwa w badaniu, oraz w celu zapewnienia jakości (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności).  Jeżeli istnieje taki wymóg prawny, zobowiązani jesteśmy uzyskać Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.  

Do innych celów:  Prócz wykorzystywania Państwa danych do celów badań, o czym mowa powyżej, możemy także wykorzystywać te dane do: 

 • zarządzania naszym systemem informatycznym i systemem bezpieczeństwa, co także obejmuje monitorowanie tych systemów oraz identyfikację niebezpieczeństw i reakcję na nie; 
 • prowadzenia badań dotyczących zapewnienia jakości oraz rozwoju produktów, usług i przedsiębiorstwa, w tym do przetwarzania danych osobowych w celach badań i rozwoju, analizy danych, audytów, opracowywania nowych produktów, tworzenia prognostycznych modeli danych, ulepszania naszych usług, identyfikowania tendencji rynkowych, oraz badania skuteczności naszych komunikatów; 
 • ułatwiania codziennych operacji i zarządzania finansowego grupy kapitałowej, oraz do innych transakcji korporacyjnych (np. reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięć joint venture, cesji, przeniesienia, itp.); 
 • ochrony praw, bezpieczeństwa, własności lub operacji podmiotów Nielsen, Państwa lub innych osób; 
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz ustanawiania, wykonywania lub ochrony praw podmiotów Nielsen oraz 
 • odpowiedzi na wnioski i komunikaty organów egzekucji prawa i innych organów rządowych. 

Przetwarzamy dane osobowe z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności), w następujących celach: (i) zarządzanie naszym przedsiębiorstwem; (ii) utrzymywanie I wzmacnianie ochrony przed oszustwem, spamem, naruszeniem, łamaniem praw własności intelektualnej oraz przed innymi rodzajami ryzyka, na które jesteśmy narażeni (np. ryzyko przestępstw i naruszenia bezpieczeństwa), (iii) prowadzenie badań i udoskonalanie naszych produktów i usług; (iv) zarządzanie ryzykiem, na jakie jest narażona grupa Nielsen, oraz zapewnianie bezpiecznego środowiska i otoczenia uczestnikom i użytkownikom aplikacji mobilnej; (v) przestrzeganie praw, jakim podlega grupa Nielsen i każda z jej spółek, w tym przepisów prawa państw innych niż to, w którym Państwo mają swoje stałe miejsce zamieszkania; oraz (vi) realizacja naszych zobowiązań i egzekucja naszych praw. 

Przetwarzamy dane osobowe w celu przestrzegania zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, któremu podlegamy, np. wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych, którym podlega Nielsen, oraz w celu ustanawiania, egzekucji i obrony naszych praw.  

Możemy pozbawiać Państwa dane elementów pozwalających na identyfikację, które w takim charakterze będą mogły być używane przez innych do celów badań historycznych, naukowych lub przekrojowych.  Zapewniamy, że w takich przypadkach nie ma możliwości, by zostali Państwo zidentyfikowani na podstawie tych danych. 

4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Możemy przekazać Państwa dane:

 • Spółkom należącym do Grupy kapitałowej Nielsen, w celach określonych w niniejszym dokumencie.
 • Naszym usługodawcom (zwanym ‘podmiotami przetwarzającymi dane); są to przedsiębiorstwa, które świadczą usługi hostingowe, usługi analizy lub przetwarzania danych, usługi IT, obsługi poczty email, usługi audytu, porównywania danych, usługi rekrutacyjne, w celach badań rynkowych i rozwoju produktu. Przedsiębiorstwa te podpisały z nami umowy o poufności, zobowiązujące je do ochrony Państwa danych, które mogą wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji usług na naszą rzecz.
 • Innym podmiotom zajmującym się badaniem rynku, naszym klientom oraz osobom trzecim zgodnie z sektorowymi wytycznymi dotyczącymi etyki, oraz organizacjom i instytucjom prowadzącym badania historyczne, naukowe i przekrojowe.  Powyższe może obejmować audyty przeprowadzane przez naszych klientów lub osoby trzecie.    
 • Osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięć joint venture, cesji, przeniesienia lub dysponowania w inny sposób całością lub częścią przedsiębiorstwa, aktywów lub udziałów/akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym itp.).
 • Jeżeli uważamy takie działanie za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (b) zgodnie z wymogami prawa, w tym na podstawie żądania na piśmie przesłanego przez organ publiczny i rządowy (w tym organy znajdujące się poza państwem, w którym mają Państwo  miejsce zamieszkania); (c) w celu egzekucji naszych warunków umownych; (d) w celu ochrony naszych działań lub działań naszych podmiotów stowarzyszonych; (e) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku wszelkich osób; albo (f) abyśmy mogli wykorzystać dostępne nam środki prawne lub ograniczyć grożące nam szkody.

Nielsen przeprowadza kontrole bezpieczeństwa przed zatrudnieniem usługodawców, który mogą mieć dostęp do danych na poziomie osobowym.  Otrzymujemy oświadczenia na piśmie dotyczące zgodności z prawem uzyskiwania danych od osób trzecich.  Poza tym ograniczamy zakres korzystania przez naszych klientów z Państwa danych w celu zapobieżenia ujawnienia Państwa tożsamości i w celu uniknięcia wykorzystania tych danych niezgodnie z niniejszym dokumentem.

5. MOŻLIWOŚCI I PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Uczestnictwo w naszym badaniu jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo wycofać się z uczestnictwa w badaniu.  W przypadku wycofania się z badania, będziemy nadal przetwarzać Państwa dane, które zebraliśmy do momentu, gdy byli Państwo uczestnikami.  Jeżeli pragną Państwo skorzystać z praw, o których mowa poniżej, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób podany na początku niniejszej Polityki. Mają Państwo następujące prawa dotyczące prywatności Państwa danych: 

 • Prawo do żądania i otrzymania oświadczenia o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeśli są, mogą Państwo otrzymać kopię danych, jakie posiadamy, i mogą Państwo je skorygować jeżeli są niepoprawne (aby zachować rzetelność danych o naszych konsumentach i uniknąć potencjalnej tendencyjności, w pewnych przypadkach Państwa prawo dostępu może wymagać wycofania się z uczestnictwa, jeżeli dalsze uczestnictwo wpłynie na Państwa zachowanie);
 • Prawo usunięcia pewnych danych osobowych (to prawo nie jest bezwzględne, lecz ma zastosowanie w pewnych przypadkach);
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pańskich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzamy te dane (a) w prawnie uzasadnionym interesie (naszym lub osoby trzeciej), (b) w celu marketingu bezpośredniego, albo (c) w celach badawczych/statystycznych (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa państwa członkowskiego UE).   
 • Prawo do zaproponowania dalszych ograniczeń przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku braku zgodności co do poprawności danych albo jeżeli nie możemy przetwarzać ich zgodnie z prawem; oraz
 • Prawo przeniesienia danych osobowych, które Państwo udostępnili nam (w dopuszczalnym zakresie). 

Jeżeli Państwa zdaniem Nielsen nie przestrzega przepisów prawa dotyczących prywatności lub postanowień niniejszego dokumentu, mogą Państwo poinformować o tym inspektora ochrony danych Nielsen, do którego kontakt znajduje się na początku dokumentu.  Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych lub ze sposobu w jaki odpowiedzieliśmy na Państwa pytanie dotyczące prywatności danych lub inny wniosek,  mogą Państwo złożyć skargę do Polskiego organu ochrony danych:  https://www.giodo.gov.pl/

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z nami w sposób podany na początku niniejszej Polityki.  Ponieważ chcemy uniknąć podejmowania działań dotyczących Państwa danych osobowych na wniosek innej osoby niż Państwo, przed umożliwieniem skorzystania z tych praw możemy zażądać informacji celem weryfikacji Państwa tożsamości.  

6. DANE OSOBOWE DZIECI

W celu prowadzonych przez nas badań, nigdy świadomie nie gromadzimy danych bezpośrednio od nieletnich (poniżej 18 roku życia) bez zgody ich rodzica lub opiekuna. Jeżeli na potrzeby badań konieczne jest uczestnictwo dzieci, na które uzyskaliśmy zgodę ich rodzica lub opiekuna, małoletni mogą uczestniczyć w pewnych badaniach.

Wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu dotyczą danych o nieletnich do 18 roku życia, jeżeli ich rodzic lub opiekun wyraził zgodę na zbieranie danych ich dotyczących.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Nielsen zarządza globalną organizacją bezpieczeństwa danych, która wykorzystuje wszelkie dostępne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne aby chronić Państwa dane, będące w naszym posiadaniu.  

Transfer lub ujawnienie danych, o których mowa w pkt. 4 powyżej, mogą skutkować przeniesieniem Państwa danych osobowych do państw i regionów, w których przepisy prawne o ochronie danych różnią się od tych, obowiązujących w państwa krajach i nie zapewniają “odpowiedniego poziomu” ochrony danych, w tym do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską (lub równoważny organ Wielkiej Brytanii w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) za kraje dysponujące odpowiednim poziomem ochrony danych, do których należą np. USA, Indie lub inne kraje, w których grupa Nielsen posiada swoje jednostki. Pewne państwa spoza UE/EOG, takie jak Izrael, zostały uznane przez Komisję Europejską za odpowiednie (lista państw znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Wielka Brytania wskazała, że w przypadku wyjścia z UE zamierza uznać decyzje Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych.  

Kiedy przekazujemy dane poza Unię Europejską (lub Wielką Brytanię) do państw, które są nieuznane za “odpowiednie” robimy to zgodnie z postanowieniami UE dotyczącymi ochrony danych, które obejmują działanie na podstawie oświadczenia otrzymującego dane, uzyskanego na podstawie programu ochrony danych osobowych USA/UE (który będzie obowiązywał do transferów Wlk. Brytania/USA tak długo jak otrzymujący dane zaktualizuje swoje zobowiązania publiczne o objęcie nimi transferów brytyjskich), umowy o transfer danych z otrzymującym dane, która obejmuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub równoważny organ Wielkiej Brytanii w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE) obowiązujące w transferach danych osobowych do krajów niezapewniających właściwego poziomu ochrony danych, wiążące  reguły korporacyjne otrzymującego dane oraz, w pewnych przypadkach, obowiązujące derogacje i odstępstwa.  Szczegółowe informacje dotyczące transferów, o których mowa powyżej, oraz środków bezpieczeństwa stosowanych odnośnie do tych transferów danych można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem privacy.department@nielsen.com.  

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane tak długo, jak to jest potrzebne dla celów opisanych w niniejszym dokumencie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy przestali Państwo uczestniczyć w naszych badaniach, będziemy nadal wykorzystywać Państwa dane demograficzne, oraz dane dotyczące Państwa zachowania i preferencji do celów badań historycznych i statystycznych, lecz będziemy przechowywać te dane oddzielnie od danych, które mogłyby być użyte do identyfikacji Państwa, i ściśle ograniczymy dostęp do Państwa danych identyfikacyjnych, nawet w obrębie grupy Nielsen.   Wszystkie dane zostaną trwale pozbawione elementów pozwalających na identyfikację,  z chwilą, gdy nie będą już potrzebne w celu odzyskiwania danych, audytu, w celach prawnych, zapobiegania oszustwom lub w innych podobnych celach.

Niniejszy dokument zastępuje wszelkie inne oświadczenia, podane do wiadomości ustnie lub na piśmie, dotyczące praktyk grupy Nielsen w zakresie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

DZIĘKUJEMY – PAŃSTWA UCZESTNICTWO W NASZYM BADANIU JEST DLA NAS BARDZO CENNE!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną spółką zarządzającą efektywnością wyników, która przekazuje swoim klientom kompletną wiedzę na temat preferencji konsumentów. Nasz segment Watch zapewnia klientom z sektora mediów i reklamy usługi z zakresu wyników oglądalności na wszystkich urządzeniach na których konsumenci odbierają przekaz wideo, audio i tekstowy. Segment Buy oferuje wytwórcom towarów w opakowaniach detalicznych oraz sieciom sprzedaży detalicznej jedyne w swoim rodzaju analizy sprzedaży detalicznej towarów. Integrując dane z działu Watch i działu Buy oraz z innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom badania na światowym poziomie oraz analizy pomagające im polepszyć wyniki działalności. Nielsen, spółka znajdująca się na liście S&P 500, działa w ponad 100 krajach i obejmuje swoim zasięgiem badawczym ponad 90 procent populacji świata. Więcej informacji o naszej firmie znajdą Państwo na naszej stronie www.nielsen.com.