VÅRA INTEGRITETSPRINCIPER

Kundens integritet är högsta prioritet för Nielsen. Vi förlitar oss i första hand på demografiska och sammanställda uppgifter från vilka vi inte direkt kan identifiera personer och vi upprätthåller lämpliga begränsningar av åtkomst till uppgifter om specifika personer om vi har sådana. Våra interna policyer och procedurer överensstämmer med tillämpliga lagar och branschstandarder runt om i världen. De införlivar också principen om inbyggd integritet – ett åtagande om att inkludera lämpliga integritetsskydd vid utformningen och genomförandet av våra produkter och tjänster.

Den praxis som beskrivs i detta integritetsmeddelande tillämpas av Nielsens företagsgrupp som arbetar tillsammans runt om i världen. Läs mer om Nielsens företagsfamilj, och kontakta Nielsens integritetsavdelning för mer information.

Vi använder oss av konsumentvänliga integritetskontroller som är lätta att hitta och använda. Om du är EU-medborgare, och i tillämpliga fall i andra länder, kan du dessutom ha följande rättigheter avseende vår användning av dina uppgifter:

 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina uppgifter har behandlats på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.
 • Rätt att få tillgång till uppgifter som vi kanske har samlat in om dig. Observera att vi i undantagsfall kan ta ut en rimlig administrativ avgift om ytterligare kopior av informationen begärs.
 • Rätt att korrigera felaktigheter i uppgifter som vi samlar in om dig.
 • Rätt att invända mot vissa typer av databehandling.
 • Rätt att få personuppgifter raderade eller avidentifierade som vi samlat in om dig, eller att begränsa behandling av sådana uppgifter.
 • Rätt att dra tillbaka samtycket för framtida databehandling.

Vi tror på ansvarsfull dataförvaltning, och vi strävar ständigt efter att förbättra vår egen praxis och upprätthålla en hög standard inom våra verksamhetsfält.

Ta en titt på sidofältet Integritetsinformation till höger för att läsa mer om specifik praxis följt av olika områden inom Nielsens verksamhet.

Nielsens integritetsprinciper inkluderar:

Samtidigt som vi utvecklar våra produkter och tjänster bedömer vi deras potentiella inverkan på personuppgifter och införlivar lämpliga integritetsskydd i vår databehandling, med hänsyn tagen till de övriga integritetsprinciperna som beskrivs nedan.

FÖRTROENDE OCH ANSVARSSKYLDIGHET

Vi har åtagit oss en ansvarsfull förvaltning av de uppgifter som vi har under vår kontroll och att överensstämma med alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamling, användning och utlämnande av uppgifter om enskilda personer. Nielsens interna integritetsteam övervakar efterlevnaden av gällande integritetslagar, självreglerande program som vi deltar i och våra interna integritetspolicyer. Vi använder verktyg och metoder som är utformade för att förhindra personidentifiering i våra rapporter och insikter, och vi vidtar åtgärder för att förhindra att de insamlade uppgifterna inte återanvänds på ett sätt som inte har meddelats respektive personer och/eller skulle kunna påverka dem negativt.

Nielsen deltar i följande självreglerande program för vår integrerade plattform Nielsen Marketing Cloud:

 • Digital Advertising Alliance (DAA): Vi följer DAA:s självreglerande principer för beteendestyrd annonsering online, inklusive DAA:s tillämpning av självregleringsprinciper till den mobila miljön.
 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Vi följer de europeiska principerna.
 • Network Advertising Initiative (NAI): Vi följer NAI:s uppförandekod.

Läs mer om integritetspraxis för Nielsen Marketing Cloud.

Kontakta oss om du har frågor om Nielsens insamling eller användning av dina personuppgifter, eller vill utöva någon av dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter (inklusive, i förekommande fall, rätt till tillgång, radering eller portabilitet). Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt hemland, i förekommande fall.

DE UPPGIFTER SOM NIELSEN SAMLAR IN

Nielsen samlar in personuppgifter från:

 • Våra paneldeltagare – enskilda personer och hushåll vilka samtycker enligt kontrakt att delta i en eller flera av Nielsens paneler. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna rekrytera till paneler vilka på ett korrekt sätt representerar den ”sammanlagda publiken”.
 • Personer som vi kontaktar rörande de undersökningar Nielsen genomför online, personligen, per telefon, via e-post eller brevledes.
 • Webbläsare eller mobila enheter vilka mäts av våra digitala eller mobila produkter, eller publiksegmenterade för online eller mobil annonsering via Nielsen Marketing Cloud.
 • Besökare till våra webbplatser och personer som kontaktar oss via våra webbplatser, e-post eller andra medel.
 • Allmänna källor, om vissa offentliga personers aktiviteter som är synliga för allmänheten, såsom professionella idrottare.
 • Allmänt tillgängliga sociala medieinlägg, för produkter som mäter online reaktion på videoinnehåll, produkter och varumärken.
 • Våra medarbetare, leverantörer och affärskontakter på andra företag i samband med vår verksamhet.

MENINGSFULLA MEDDELANDEN OCH VAL

Vi lämnar tydliga meddelanden om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi erbjuder valmöjligheter om vår datainsamling vid en tidpunkt och i ett sammanhang som avspeglar känsligheten av de data som samlas in. Paneldeltagarna och undersökningsrespondenter ger sitt samtycke till insamlandet och behandlingen av deras uppgifter och de kan när som helst återkalla sitt deltagande. Personer har också möjligheten att när som helst välja bort vår online och mobila datainsamling.

DATAKVALITET

Vi arbetar oupphörligen med att upprätthålla personuppgifterna kompletta, korrekta, relevanta och dagsaktuella.

GRUNDER FÖR BEARBETNING

Många integritetslagar kräver av företag att etablera en laglig grund för deras användning av personuppgifter. Under det att Nielsen har etablerat olika lagliga grunder för olika typer av behandling, kommer vår behandlingsgrund av personuppgifter i nästan alla fall att vara en av följande:

 • Fullgöra ett kontrakt – Nielsen driver sina forskningspaneler och genomför undersökningar på grundval av ett kontrakt – ett medlemskapsavtal i en panel eller en marknadsundersökning mellan Nielsen och våra forskningsobjekt. För många paneler omfattar dessa avtal alla medlemmar i ett hushåll, eftersom marknadsundersökningspraxis ofta kräver dataanalyser på hushållsnivå.
 • Samtycke – I de fall då Nielsen baserar behandlingen av personuppgifter på samtycke, kan vi fråga om samtycke direkt från individer eller, i de fall då Nielsen agerar som databearbetare (en tjänsteleverantör till ett annat företag), kan vi förlita oss på samtycke från dataregisteransvarig (en tredje part som [vanligtvis] har en direkt relation till individen och erhåller samtycke).
 • Legitima intressen – I vissa fall kan vi basera behandlingen av personuppgifter på vårt legitima intresse av att utföra marknadsundersökningar eller andra tjänster, då de fördelaktigt förbättrar effektiviteten för våra kunder i de marknader där de är verksamma. I de fall vi förlitar oss på detta som vår behandlingsgrund, ser vi till att vår aktivitet på ett lämpligt sätt balanseras genom starka integritetsskydd som har utformats för att minimera riskerna för de registrerade.

UPPGIFTS- OCH INSAMLINGSBEGRÄNSNING

I enlighet med begreppet uppgiftsbegränsning inskränker vi insamlingen av personuppgifter i den utsträckning det är möjligt samtidigt som det tillåter oss att få meningsfulla och noggranna mätningar och insikter.

 • När vi använder direkta identifierare begränsar vi tillgången till sådan information både internt och externt och förlitar oss på våra datasäkerhetsåtgärder, vilka är utformade för att skydda individers integritet.
 • Innan vi erhåller uppgifter från tredje part, granskar vi den tredje partens datainsamlingspraxis och de integritetsmeddelanden som görs tillgängliga till personer, för att se till att vår användning av uppgifterna är förenlig med åtagandena som dessa företag har gentemot individer.
 • När vi har tagit bort identifieringselementen från de uppgifter som vi har samlat in, vidtar vi åtgärder för att förhindra att uppgifterna åter kan bli associerade med identifierbara uppgifter.

BEGRÄNSAD ANVÄNDNING OCH LAGRING

Vi begränsar tillgången till och användningen av personuppgifter till Nielsens associerade och tjänsteleverantörer med ett berättigat affärssyfte. Vi har etablerat policyer för lagring av register i syfte att begränsa längden på personuppgiftslagring.

TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING OCH PORTABILITET

Vi ger rimliga möjligheter för personer att få tillgång till de personuppgifter som Nielsen har om dem och att rätta dem vid felaktigheter. Om det tillåts enligt tillämplig lag ger vi också möjligheter för personer att begära att de personuppgifter som Nielsen har om dem blir raderade eller avidentifierade på ett permanent sätt, eller att en kopia av deras uppgifter ges till dem eller överförs till en annan part.

UPPGIFTER OM BARN

Vi följer gällande lagar om insamling av uppgifter om barn. När vi samlar in personuppgifter från barn, gör vi det med föräldrarnas samtycke, vilket kan återkallas när som helst.

ÖVERFÖRING ÖVER LANDSGRÄNSER

Vi respekterar tillämpliga lokala lagar om personuppgifters överföringar över landsgränser och tillgång till dem.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Vi säljer inte data som direkt identifierar personer och vi förbjuder genom kontrakt att våra kunder åter identifierar avidentifierade uppgifter som vi levererar till dem (t.ex. publikstatistik). Vi förbjuder dessutom genom kontrakt att mottagare av våra uppgifter använder dessa för att fatta beslut om krediter, försäkringar, bostäder, anställning eller andra rättsverkningar på individer. Vi kräver genom kontrakt att tjänsteleverantörer som har tillgång till våra uppgifter håller dem säkra och använder dem endast för att utföra de tjänster som de har varit anlitade för. Vi kommer att lämna uppgifter till statliga och brottsbekämpande organ i den utsträckning det krävs enligt tillämpliga lagar, för att skydda Nielsens rättsliga intressen och, vid behov, för att skydda andras hälsa eller säkerhet.

DATASÄKERHET

Vi vidtar organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder som består av flera skikt i syfte att skydda de personuppgifter som finns under vår kontroll. Dessa inkluderar bland annat att: Begränsa tillgången till data; använda tekniska åtgärder som brandväggar, kryptering, sabotageprogramskydd och intrångsdetektering; upprätthålla policyer som är i linje med ett stort antal olika rättsliga krav; och hålla våra medarbetare ansvariga för att upprätthålla säkra datahanteringspraxis och följa våra interna policyer. Vi har en global organisation med kvalificerad datasäkerhetspersonal och vi genomför regelbundna systemtester och uppdateringar av våra kontroller för att hålla jämna steg med föränderlig teknik och säkerhetshot.

GLOBAL RÄCKVIDD MED LOKAL KÄNSLA

Vi har åtagit oss att respektera de olika kulturerna och lokala lagarna i de länder där vi är verksamma.

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om detta integritetsmeddelande, eller önskar att kontakta vår dataskyddsansvarig inom EU, kontakta oss (privacy.department@nielsen.com). Du kan också skicka ett brev till följande adresser:

Från EU-länder:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Från andra länder:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Integritetsfrågor kan också skickas via e-post till:
privacy.department@nielsen.com.