Integritet

INTEGRITETSMEDDELANDE OM KARRIÄRER

Ikraftträdande: Maj 2018

THE NIELSEN COMPANY

Meddelande – Hantering av sökandes uppgifter – Success Factors

Läs noga igenom detta meddelande. Genom att skicka in ansökningsinformation på denna webbplats godkänner du Nielsens insamling och användning av sökandes uppgifter såsom beskrivs nedan.

 1. Om The Nielsen Company. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt mätnings- och dataanalysföretag som tillhandahåller de mest kompletta och pålitliga utvärderingarna som finns tillgängliga av konsumenter och marknader över hela världen. Vårt tillvägagångssätt kombinerar Nielsens äganderättsskyddade data med andra datakällor för att hjälpa kunder runt om i världen att förstå vad som händer nu, vad som händer härnäst och hur man bäst handlar i enlighet med denna kunskap. I över mer än 90 år har Nielsen tillhandahållit data och analyser baserade på vetenskaplig stringens och innovation, ständigt i färd med att utveckla nya sätt att svara på de viktigaste frågorna som media, annonsering, detaljhandel och den snabbrörliga konsumentvarubranschen står inför. Nielsen, ett S&P 500-företag, har verksamhet i över 100 länder och täcker mer än 90 % av världens befolkning. Besök www.nielsen.com för mer information. Personalavdelningen kan nås via e-post till staffing@nielsen.com.
 2. Syfte och funktion av Success Factors. Success Factors är en rekryteringsprogramvara för mänskliga resurser som drivs på uppdrag av Nielsen. Sökande kan skapa en profil och skicka deras CV och ansökan via programvaran Success Factors.
 3. Datainsamling. Ditt inlämnande av ansökan och relaterade uppgifter är helt frivilligt. Som del av ansökningsprocessen kommer Nielsen att samla in uppgifter om dig, inklusive vad du lämnar in via ansökningsformulär, ditt CV och andra dokument. Sådana uppgifter kan inledningsvis inkludera, men är inte begränsade till, ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer eller annat identifieringsnummer, kön, yrke, utbildningsnivå och inkomst. Om Nielsen överväger din ansökan, eller förlänger ett erbjudande om anställning, kan Nielsen samla in vissa ytterligare uppgifter antingen direkt från dig eller från tredje parter (t.ex. bakgrundskontroller, där detta tillåts av lokal lagstiftning). Uppgifter om dig som vi mottar från dig eller andra i samband med din ansökan hänvisas till i detta integritetsmeddelande som ”sökandes uppgifter”.

  Vi kan samla in och lagra sökandes uppgifter manuellt eller elektroniskt, och elektronisk datainsamling kanske inte alltid är uppenbart för dig. E-postservrar kan till exempel lagra utskickad och emottagen e-post. När sökandes uppgifter samlas in på en Nielsen-webbsida, kan vi använda cookie-teknik för att underlätta din användning av våra online ansökningsprocesser. När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare automatiskt till oss en internetprotokolladress och vissa andra data, inklusive den typ av webbläsare som du använder. Våra cookies på denna webbplats används endast för att underlätta din online upplevelse, och de används inte för att göra anställningsrelaterade beslut. Du kan välja att ändra inställningarna på din webbläsare för att avböja vår cookie, men det kan försvåra eller förhindra din användning av våra online verktyg för arbetsansökan.

  Vid användning, som är helt frivilligt, av Success Factors-programmet anges uppgifterna i dess Success Factors -värdmiljö. Dina uppgifter kommer att behandlas och därefter lagras i en lokal server där vår tjänsteleverantör är värd, vilken kan befinna sig i USA eller i ett annat land. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att en sådan värdtjänst är tillåten enligt gällande lagstiftning. Sökandes uppgifter kan granskas av rekryterare som finns i alla delar av världen, vissa rekryterare är heltidsanställda hos Nielsen och andra är externa avtalsparter.
 4. Användning av sökandes uppgifter.
  Nielsen kan använda sökandes uppgifter för att kommunicera med dig skriftligen, via telefon eller online, för att utvärdera din ansökan, för att analysera Nielsens personalbehov och praxis, eller på annat sätt för att effektivt kunna hantera Nielsens anställningsprocesser och personaladministration. Vi kan kombinera sökandes uppgifter med forskningsverktyg och data från andra källor.
 5. Noggrannheten i sökandes uppgifter. Ibland kan Nielsen be dig att revidera och uppdatera de sökandes uppgifter som vi har om dig.
 6. Rätt till tillgång av personuppgifter. Du kan få tillgång till att rätta dina ansökningsuppgifter genom att logga in på Success Factors och uppdatera dem. Du kan också kontakta oss på staffing@nielsen.com för att begära mer detaljerad information om de uppgifter som har samlats in om dig, kategorierna och syftena med behandlingen av dina uppgifter och mottagarkategorierna som kan ha tillgång till dina uppgifter. Om du har fått ett preliminärt anställningserbjudande kan du logga in för att verifiera dina uppgifter, samtycka till en bakgrundsverifiering, om tillämpligt, och e-signera ett utlämnande. Vi är skyldiga enligt gällande lagar att lagra information relaterad till arbetssökande. Sökandes uppgifter kommer att lagras i enlighet med lokal lagstiftning. Nielsen kan ta bort inaktiva sökandes uppgifter från dess databas (inklusive CV:t), vilka omfattas av Nielsens datalagringsskyldigheter och policyer och alla tillämpliga lagar, eller lagra dem i syfte att överväga om dina färdigheter är lämpliga för andra möjligheter. Behåll en egen kopia av den personliga informationen som du lämnade till oss.
 7. Utlämnande av uppgifter. Sökandes uppgifter kontrolleras i första hand (men inte enbart) av anställda på Nielsens personalavdelning, och kan lagras antingen elektroniskt eller på papper. Annan personal som deltar i anställnings- eller informationshantering kan också ha tillgång till vissa eller alla sökandes uppgifter, samt även högsta ledningen. För att uppnå de mål som beskrivs ovan, och eftersom vi är en del av en större koncern som verkar internationellt, kan vi ibland göra sökandes uppgifter tillgängliga för andra företag inom Nielsensföretagsfamilj. Vi kan ibland även göra sökandes uppgifter tillgängliga till rättsliga och reglerande myndigheter (såsom arbets- och skattemyndigheten), till våra bokförare, revisorer, advokater och andra utomstående professionella rådgivare, och till parter som tillhandahåller produkter eller tjänster åt oss (t.ex. IT-systemleverantörer och personalkonsulter). Utan hinder från eventuella andra bestämmelser i denna policy, kan vi lämna ut sökandes uppgifter till tredje part när utlämnande krävs enligt lag, eller om detta krävs för att tillåta oss att utöva våra lagliga rättigheter, vidta åtgärder rörande olaglig verksamhet eller för att skydda en enskild persons säkerhet. Om hela eller delar av vårt företag säljs, slås samman eller på annat sätt överförs till en annan entitet, kan vi överföra sökandes uppgifter som en del av transaktionen.
 8. Lagring, överföring och säkerhet av sökandes uppgifter. Vi kan lagra sökandes uppgifter så länge som det behövs för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, men under alla omständigheter inte längre än vad som är tillåtet enligt lokal lagstiftning vid tidpunkten för insamling. Andra lagringsperioder kan gälla om du blir anställd hos Nielsen. Arkiv som inte är särskilt specificerade som sökandes uppgifter kan ha olika lagringsperioder (t.ex. arkiv i e-postserver av mottagen och skickad e-post). Vi har infört säkerhetsåtgärder på plats för att skydda konfidentialiteten av sökandes uppgifter (t.ex. brandväggar för att skydda servrar), men lagring och kommunikation av personuppgifter kan inte alltid vara helt säkra.
 9. Vi samlar inte medvetet in ansökningsinformation från barn under 13 år.
 10. Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande om karriärer. Detta integritetsmeddelande om karriärer upphäver och ersätter alla andra meddelanden som vi kan ha lämnat till dig om Nielsens insamling och användning av sökandes uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och göra väsentliga ändringar till detta integritetsmeddelande om karriärer och till vår praxis om hantering av sökandes uppgifter i den omfattning som tillåts enligt gällande lagstiftning. Du kan läsa den version som är i kraft av detta integritetsmeddelande om karriärer när som helst online på www.nielsen.com, eller så kan du begära en kopia genom att kontakta en representant från personalavdelningen på staffing@nielsen.com.
 11. Detta meddelande gäller endast för sökandes uppgifter.