NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA SÚKROMIA OD ŠTÁDIA NÁVRHU

Súkromie spotrebiteľov je najvyššou prioritou spoločnosti Nielsen. Primárne vychádzame z demografických a súhrnných údajov, z ktorých nemôžeme priamo identifikovať ľudí, a tam, kde uchovávame údaje o špecifických osobách, sme zaviedli vhodné obmedzenia na prístup. Naše interné zásady a postupy sú v súlade s platnými zákonmi a normami pre odvetvie na celom svete. Zahŕňajú tiež princípy Privacy by Design („Súkromie ako aspekt návrhu“)—záväzok zahrnúť primeranú ochranu osobných údajov do návrhu a implementácie našich produktov a služieb.

Postupy, ktoré sú opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, prijala skupina spoločností Nielsen, ktorá pôsobí na celom svete. Viac informácií o rodine spoločností Nielsen, sa dozviete, keď kontaktujte Oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti Nielsen.

Rozvíjame spotrebiteľsky prívetivé kontrolné mechanizmy ochrany osobných údajov, ktoré viete jednoducho nájsť a použiť. Obyvatelia EÚ a ďalších krajín môžu mať navyše tieto práva súvisiace s používaním ich údajov:

 • Právo podať sťažnosť úradu pre dohľad, ak veríte, že vaše údaje sa spracovali spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 • Právo prístupu k údajom, ktoré sme o vás zozbierali. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch môžeme účtovať primeraný administratívny poplatok, ak vyžadujete ďalšie kópie informácií.
 • Právo opraviť nepresnosti v údajoch, ktoré sme o vás zozbierali.
 • Právo namietať proti istým typom spracovania údajov.
 • Právo, aby sa osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, vymazali alebo zbavili možnosti identifikovať vás podľa nich, alebo obmedziť spracovanie takýchto údajov.
 • Právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie údajov v budúcnosti.

Veríme, že je potrebné zodpovedné spravovanie údajov a neustále sa snažíme zlepšiť naše postupy a udržať si vysoký štandard pre naše odvetvia.

Pozrite si bočný panel Informácie o ochrane osobných údajoch, aby ste sa dozvedeli viac o špecifických postupoch, ktoré uplatňujú rôzne odbory spoločnosti Nielsen.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nielsen zahŕňajú:

Pri vyvíjaní našich produktov a služieb posudzujeme ich potenciálny vplyv na osobné údaje a do našich aktivít súvisiacich so spracovaním údajov začleňujeme vhodné typy ochrany osobných údajov, pričom berieme do úvahy ďalšie zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú opísané nižšie.

DÔVERA A ZODPOVEDNOSŤ

Zaviazali sme sa zodpovedne spravovať údaje, ktoré máme pod kontrolou, a dodržiavať všetky príslušné zákony o ochrane údajov, ktoré riadia zhromažďovanie, použitie a zverejnenie údajov o jednotlivých osobách. Interný tím ochrany osobných údajov spoločnosti Nielsen dohliada na dodržiavanie príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, samoregulačných programov, na ktorých sa zúčastňujeme, a našich interných zásad ochrany osobných údajov. Používame nástroje a metódy, ktoré sa navrhli tak, aby sa zabránilo identifikácii osôb podľa našich správ a náhľadov, a podnikáme kroky, aby sme zabránili opätovnému použitiu údajov takými spôsobmi, ktoré sme jednotlivým osobám neoznámili a/alebo by ich mohli negatívne ovplyvniť.

Spoločnosť Nielsen sa zúčastňuje týchto samoregulačných programov pre integrovanú platformu Marketingového cloudu spoločnosti Nielsen:

 • Digitálna reklamná aliancia (Digital Advertising Alliance, DAA): Dodržiavame samoregulačné zásady aliancie DAA internetovej behaviorálnej reklamy vrátane aplikácie týchto samoregulačných princípov DAA na mobilné prostredie.
 • Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA): Dodržiavame európske zásady.
 • Iniciatíva pre sieťovú reklamu (The Network Advertising Initiative, NAI): Dodržiavame etický kódex iniciatívy NAI.

Zistite viac o postupoch ochrany osobných údajov platformy Nielsen Marketing Cloud.

Ak sa chcete dozvedieť viac o zhromažďovaní alebo používaní vašich osobných údajov spoločnosťou Nielsen, alebo si prajete uplatniť svoje zákonné práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi (vrátane, ak je to možné, práv na prístup, vymazanie, alebo prenositeľnosť), obráťte sa na nás. Kontaktovať môžete tiež orgán pre ochranu údajov vo vašej domovskej krajine, ak je to možné.

ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJE SPOLOČNOSŤ NIELSEN

Spoločnosť Nielsen zhromažďuje osobné údaje z/od:

 • účastníkov našich panelov—osoby a domácnosti, ktoré zmluvne súhlasili s účasťou v jednom alebo viacerých diskusných panelov spoločnosti Nielsen. osobné údaje spracujeme tiež preto, aby sme získali účastníkov panelov, ktorí presne predstavujú „celkové publikum.”
 • osôb, ktoré kontaktujeme v súvislosti s internetovými, osobnými, telefonickými, emailovými alebo poštovými prieskumami spoločnosti Nielsen.
 • prehliadačov alebo mobilných zariadení, ktoré meriame našimi digitálnymi alebo mobilnými produktmi, alebo rozdeľujeme na publiká pre internetové alebo mobilné reklamy pomocou platformy Nielsen Marketing Cloud.
 • návštevníkov našich webových stránok a osôb, ktoré nás kontaktujú pomocou našich webových stránok, emailom alebo inými spôsobmi.
 • verejných zdrojov—o verejných aktivitách istých známych osobností, ako sú profesionálni športovci.
 • verejne dostupných príspevkoch na sociálnych médiách, pre produkty, ktoré merajú internetové reakcie na obsah videí, produkty a značky.
 • našich zamestnancov, dodávateľov a obchodných kontaktov u iných spoločností v priebehu obchodovania.

ÚČELNÉ OZNÁMENIE A VOĽBA

Poskytujeme jasné oznámenie, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Ponúkame možnosti výberu pre naše zhromažďovanie údajov v takom čase a kontexte, aby sa odzrkadľovala citlivosť údajov, ktoré zhromažďujeme. Účastníci panelov a respondenti prieskumov súhlasia so zhromažďovaním a spracovaním svojich údajov a môžu kedykoľvek svoju účasť zrušiť. Jednotlivé osoby môžu tiež kedykoľvek zrušiť internetové a mobilné zhromažďovanie svojich údajov.

KVALITA ÚDAJOV

Neustále pracujeme na tom, aby sme osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávali kompletné, presné, relevantné a aktuálne.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Veľa zákonov o ochrane osobných údajov vyžaduje od spoločností, aby vytvorili zákonný základ pre používanie osobných údajov. Hoci si spoločnosť Nielsen vytvorila rôzne zákonné základy pre rôzne typy spracovania, v takmer všetkých prípadoch bude základom pre spracovanie osobných údajov niektorá z týchto možností:

 • Plnenie zmluvy—spoločnosť Nielsen prevádzkuje svoje výskumné panely a vykonáva prieskumy na základe zmluvy—členstve v panele alebo dohody o výskume trhu medzi spoločnosťou Nielsen a našimi subjektmi výskumu. V prípade mnohých panelov tieto dohody pokrývajú všetkých členov domácnosti, pretože praktiky výskumu trhu často vyžadujú analýzu údajov na úrovni domácnosti.
 • Súhlas—Keď spoločnosť Nielsen spracuje osobné údaje na základe súhlasu, môžeme požadovať súhlas priamo od jednotlivých osôb alebo, keď spoločnosť Nielsen funguje ako spracovateľ údajov (poskytovateľ služby pre inú spoločnosť), môžeme sa spoliehať na súhlas, ktorý získal správca údajov (tretia strana, ktorá [zvyčajne] má priamy vzťah s tou osobou a získala jeho súhlas).
 • Legitímne záujmy—V niektorých prípadoch môže byť základom pre spracovanie osobných údajov náš legitímny záujem vykonať výskum trhu alebo iné služby kvôli výhodám zlepšujúcim efektivitu našich klientov a trhov, na ktorých pracujú. Keď vychádzame z tohto základu pre spracovanie údajov, uistíme sa, že naša aktivita je primerane vyvážená silnou ochranou osobných údajov, ktorá sa navrhla tak, aby minimalizovala riziká pre subjekty osobných údajov.

MINIMALIZÁCIA ÚDAJOV A OBMEDZENIE ZHROMAŽĎOVANIA

Tým, že postupujeme podľa konceptu minimalizácie údajov, obmedzujeme zhromažďovanie osobných údajov do takej miery, aby sme ešte stále mohli odvodiť zmysluplné a presné merania a náhľady.

 • Keď používame priame identifikátory, interne aj externe obmedzujeme prístup k takýmto informáciám a spoliehame sa na naše bezpečnostné opatrenia pre údaje, ktoré sú navrhnuté tak, aby ochránili osobné údaje jednotlivcov.
 • Predtým, ako prijmeme údaje tretej strany, skontrolujeme postupy zhromažďovania údajov a oznámenia o ochrane osobných údajov, ku ktorým majú jednotlivci prístup, aby sa mohli uistiť, že údaje používame v súlade so záväzkami, ku ktorým sa tieto spoločnosti zaviazali.
 • Po odstránení identifikačných prvkov zo zhromaždených údajov podnikáme kroky, aby sme zabránili opätovnému spojeniu týchto údajov s identifikovateľnými údajmi.

OBMEDZENÉ POUŽITIE A UCHOVÁVANIE

Obmedzujeme prístup a použitie osobných údajov na spolupracovníkov spoločnosti Nielsen a poskytovateľov služieb s legitímnym obchodným účelom. Zaviedli sme zásady uchovávania správ, aby sme limitovali, ako dlho údaje uchovávame.

PRÍSTUP, OPRAVA, VYMAZANIE A PRENOSNOSŤ

Jednotlivcom poskytujeme primerané príležitosti, aby sa dostali k svojim osobným údajom, ktoré spoločnosť Nielsen uchováva, a opraviť ich, ak sú nepresné. Ak to príslušné zákony povoľujú, poskytujeme jednotlivcom príležitosti požiadať, aby spoločnosť Nielsen vymazala osobné údaje, ktoré o nich uchováva, natrvalo ich zbavila možnosti použiť ich na identifikáciu, poskytla ich kópiu, alebo tieto údaje preniesla ďalšej strane.

OSOBNÉ ÚDAJE O DEŤOCH

Dodržiavame príslušné zákony ohľadom zhromažďovania údajov o deťoch. Osobné údaje o deťoch zhromažďujeme len so súhlasom rodičov, pričom od tohto súhlasu môžu kedykoľvek odstúpiť.

CEZHRANIČNÉ PRENOSY

Rešpektujeme príslušné zákony ohľadom cezhraničných prenosov a prístupu k osobných údajom.

ZVEREJNENIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nepredávame údaje, ktoré sa môžu priamo použiť na identifikáciu jednotlivých osôb a zmluvne zakazujeme našim klientom, aby opätovne identifikovali údaje, ktoré im poskytujeme (napr. štatistiky publika). Okrem toho zmluvne zakazujeme príjemcom našich údajov používať ich na rozhodovanie ohľadom úverov, poistenia, ubytovania, zamestnania alebo iných právnych účinkov na jednotlivcov. Zmluvne vyžadujeme, aby poskytovatelia služieb s prístupom k našim údajom ich udržiavali zabezpečené a používali len na výkon služieb, ktoré sa zaviazali poskytnúť. Údaje poskytneme vláde a orgánom činným v trestnom konaní do takej miery, v akej to vyžadujú príslušné zákony, aby sme ochránili právne záujmy spoločnosti Nielsen, a ak je to potrebné pre zdravie a bezpečnosť ostatných.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Na viacerých úrovniach zavádzame organizačné, technické a administratívne opatrenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby ochránili osobné údaje pod našou kontrolou. Zahŕňajú okrem iného: obmedzenie prístupu k údajom; využitie technologických opatrení ako firewall, šifrovanie, ochrana pred malware a odhalenie prieniku; využívanie zásad, ktoré sú v súlade so širokou škálou zákonných požiadaviek; a vyžadovanie zodpovednosti za udržiavanie bezpečnosti postupov narábania s údajmi od našich pridružených spoločností a dodržiavanie našich interných zásad. Máme globálnu organizáciu kvalifikovaných profesionálov na bezpečnosť údajov a zapájame ich do testovania a aktualizovania našich kontrolných mechanizmov, aby sme držali krok s meniacou sa technológiou a bezpečnostnými hrozbami.

GLOBÁLNY DOSAH, LOKÁLNY DOTYK

Zaviazali sme sa, že budeme rešpektovať rozmanité kultúry a miestne zákony krajín, v ktorých pôsobíme.

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Ak máte komentáre alebo otázky ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo chcete kontaktovať nášho európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov, kontaktujte nás (privacy.department@nielsen.com). Môžete nám tiež poslať list na tieto adresy:

Z krajín EÚ:

Pre: Právne odd.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z iných krajín:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky ohľadne osobných údajov môžete odoslať e-mailom na adresu:
privacy.department@nielsen.com.