Press Releases

Press Releases

Nielsen Market Lift น ำเสนอเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ส ำหรับกำรลงทุนโฆษณำให้แก่นักกำรตลำดในมำกกว่ำ 30 ประเทศ

นีลเส็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรวัดผลชั้นน ำระดับ โลกได้ประกำศเปิดตัว Nielsen Market Lift ทั่วโลก...

นีลเส็นเปิดตัวการให้บริการ การวัดเรตติ้งโฆษณา รวมออนไลน์และออฟไลน์ หรือ TOTAL AD RATINGS

ครั้งแรกในเอเชีย กับการให้บริการภายใต้ชื่อ Total Ad Ratings ที่ส่งมอบการวัดเรตติ้งโฆษณา รวมออนไลน์และออฟไลน์...

นีลเส็นพร้อมเปิดให้ลูกค้าใช้งานข้อมูลการวัดเรตติ้งแบบมัลติสกรีน (Digital Content Ratings)

นีลเส็นประกาศเปิดใช้งานการให้บริการข้อมูลการวัดเรตติ้งแบบมัลติสกรีน หรือ Digital Content Ratings ให้กับลูกค้า...