Press Releases

Nielsen Market Lift น ำเสนอเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ส ำหรับกำรลงทุนโฆษณำให้แก่นักกำรตลำดในมำกกว่ำ 30 ประเทศ

New York, NY, 12 April 2021: นีลเส็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรวัดผลชั้นน ำระดับ โลกได้ประกำศเปิดตัว Nielsen Market Lift ทั่วโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดผลแคมเปญโฆษณำโดยใช้ ระบบคลำวด์ที่ปลดล็อกควำมสำมำรถในกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของแคมเปญ กำรตลำดได้ทั้งแคมเปญขนำดใหญ่ระดับประเทศและขนำดเล็กเพื่อกำรทดสอบและเรียนรู้ 

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย Nielsen Market Lift จะท ำกำรรวบรวมงำนวิจัยและข้อมูลควำม เชี่ยวชำญต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ของนีลเส็น และน ำเสนอผลลัพธ์ที่รวดเร็วผ่ำนกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่กล่ำวถึง ตลำด ประเภทสินค้ำและบริกำร ชนิดของสื่อ และช่องทำง โดยนักกำรตลำดสำมำรถใช้Nielsen  Market Lift ในกำรตอบค ำถำมที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ ส ำหรับแคมเปญที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยได้ อย่ำงรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงชำญฉลำด 

Nielsen Market Lift จะให้บริกำรใน 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป ละติน อเมริกำ และอเมริกำเหนือ ท ำให้นักกำรตลำดทั่วโลกสำมำรถทรำบถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน แคมเปญโฆษณำ ในทุกขนำดของแคมเปญและในมุมมองที่กว้ำงขึ้นเชิงพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำง รวดเร็วและหลำกหลำยมำกขึ้น โดยในปัจจุบันเปิดให้บริกำรในประเทศอำร์เจนตินำ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บรำซิล แคนำดำ ชิลีจีน เยอรมนีอินโดนีเซีย อิตำลีเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์ 

นอร์เวย์มำเลเซีย เม็กซิโก โปแลนด์รัสเซีย ซำอุดีอำระเบีย แอฟริกำใต้ เกำหลีใต้ สเปน สวีเดน ไต้หวัน ไทย ตุรกีสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ และจะเปิดให้บริกำร ในประเทศโคลอมเบีย เดนมำร์ก ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น เปรูฟิลิปปินส์และเวียดนำม ภำยในปีพ.ศ. 2564 ต่อไป 

คุณ Lana Busignani รองประธำนบริหำร ฝ่ำยวำงแผนและผลลัพธ์ระหว่ำงประเทศ ของนีลเส็นก ล่ำวว่ำ “ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ ผู้บริหำรมีควำมคำดหวังที่สูงขึ้นให้นักกำรตลำดรำยงำนผลกำรลงทุนที่เกิดขึ้น โดยกำรลงทุน ดังกล่ำวต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนและผลลัพธ์ทำงธุรกิจได้” 

“ผู้ลงโฆษณำได้รับควำมกดดันให้สร้ำงผลลัพธ์ ผู้เผยแพร่โฆษณำต้องกำรพิสูจน์คุณค่ำของ แพลตฟอร์ม และเอเจนซีได้รับควำมกดดันให้สร้ำงผลลัพธ์ตำมที่มีกำรร้องขอ ส่งผลให้มีควำม ต้องกำรผลลัพธ์ของ ROI เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก นีลเส็นมีคลังข้อมูลและกำรวิเครำะห์ที่เป็นเอกลักษณ์ [ค ำแปล] 

เพื่อช่วยให้ลูกค้ำของเรำสำมำรถประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของแคมเปญได้” คุณ Busignani กล่ำวเพิ่มเติม 

คุณ Jacob Goethals หัวหน้ำฝ่ำยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ Nielsen Market Lift กล่ำวเสริมว่ำ “Nielsen Market Lift สำมำรถให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีคุณภำพด้วยระบบอัตโนมัติที่เข้ำถึงได้ทั่ว โลก เนื่องจำกนีลเส็นมีคลังข้อมูลที่ครอบคลุมในหลำยประเทศทั้วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ส่งผลให้ สำมำรถวัดยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ทั่วโลกได้ ตลำดแต่ละแห่งล้วนมีควำม เฉพำะตัว แต่ประสบกำรณ์จำกทั่วโลกของเรำจะช่วยให้นักกำรตลำดสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำร ลงทุนในโฆษณำได้อย่ำงมีกลยุทธ์” 

“Nielsen Market Lift ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงคล่องตัวและยืดหยุ่น ด้วยกำร ออกแบบที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบฐำนข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกขุมทรัพย์ ข้อมูลที่นีลเส็นรวบรวมใน FMCG หรือลูกค้ำสำมำรถที่จะใช้ข้อมูลของตนเองเพื่อวัดผลในแนวดิ่ง ด้วยวิธีกำรที่เชื่อถือได้” คุณ Goethals กล่ำวสรุป  

เครื่องมือ Nielsen Market Lift ที่ทรงประสิทธิภำพเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของนีลเส็นในกำร ให้บริกำรกำรวัดผลลัพธ์ทั่วโลก เพื่อให้นักกำรตลำดสำมำรถเพิ่ม ROI ของตนได้อย่ำงสูงสุด ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว และประหยัดงบประมำณ เครื่องมือกำรวัดผลที่น ำไปใช้ได้จริงและ ครอบคลุมของนีลเส็นนี้จะท ำให้ผู้ซื้อและผู้ขำยสื่อสำมำรถประเมินประสิทธิภำพของโฆษณำและ ตัดสินใจได้อย่ำงชำญฉลำดยิ่งขึ้น 

เกี่ยวกับนีลเส็น

นีลเส็น โฮลดิ้งส์ (NYSE: NLSN) เป็นบริษัทด้านการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลกที่ให้มุมมองของผู้บริโภคและตลาดทั่วโลกที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ นีลเส็นแบ่งธุรกิจออกเป็นสองประเภท ได้แก่ นีลเส็นโกลบอลมีเดีย (Nielsen Global Media) ผู้ชี้ขาดความจริงสำหรับตลาดสื่อ นำเสนอตัวชี้วัดที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ให้กับอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับตลาดในการทำงาน และนีลเส็นไอคิว (NielsenIQ) เดิมเป็นที่รู้จักในชื่อนีลเส็นโกลบอลคอนเน็ค (Nielsen Global Connect) ที่ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่เที่ยงตรงและสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีก รวมทั้งส่งมอบข้อมูลภาพรวมของตลาดที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทต่างๆจำเป็นต้องรู้เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเติบโต

วิธีการทำงานของเราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็นกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกเข้าใจว่า ขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และจะรับมือกับข้อมูลและความรู้ที่เราได้รับมาให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด

อย่างไร นีลเส็นเป็นบริษัทในดัชนี S&P 500, มีการดำเนินงานในเกือบ 100 ประเทศที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ 90 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ www.nielsen.com

ติดต่อ